Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Arhiviranje i čuvanje predmeta". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ПАНЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ "АПЕИРОН"
ФАКУЛТЕТ ПРАВНИХ НАУКА
Семинарски рад из предмета :
КАНЦЕЛАРИЈАКО ПОСЛОВАЊЕ
Тема: АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПРЕДМЕТА
Професор: Студент:
- Бања Лука, Јул, 2010.год.
САДРЖАЈ
1. УВОД.........................................................................................................2
2. АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПРЕДМЕТА.........................................3
3. АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ..................................................................4
3.1 ЛИСТА КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА.....5
3.2 ОДАБИРАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ИЗ РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА..............................................................................................5
4. ЗАКЉУЧАК.............................................................................................8
5. ЛИТЕРАТУРА.........................................................................................9
1. УВОД
Ријешени предмети и акти се улажу и чувају у архиви органа односно организације. Службеник писарнице је дужан, прије њиховог стављања у архиву, провјерити посебно следеће чињенице :
да ли је поступак у потпуности окончан ;
да ли се у предмету налазе прилози које би требало вратити странкама ;
да ли уз предмет нису припојени акти или прилози неког другог предмета ;
да ли су уз предмет хронолошким редом сложени сви прилози назначени на првој унутрашњој страници омота за предмете.
У случају да су омоти за предмете знатније оштећени, прије архивирања се ставњају у нови омот и на њему се исписују податци са ранијег омота.
2. АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПРЕДМЕТА
Органи и организације могу завршене предмете чувати у архиви своје писарнице најдуже до двије године, а након истека тог периода, предмети са одговарајућом евиденцијом предају се на даље чување централној писарници ако постоји. За чување предмета и аката након истека периода дужег од двије године, потребно је да руководилац органа односно организације у договору са надлежним архивом изда посебно одобрење.
У архиву се завршени предмети и акти сређују и слажу по класификационим ознакама унутар којих по редним бројевима из одговарајуће књиге евиденција у коју су заведени.На фасциклама у које се одлажу предмети односно акти исте квалификационе ознаке уписују се подаци : назив органа односно организације, квалификациона ознака предмета, односно акта и година у којој је окончан поступак.
Обимнији предмети могу се чувати у одвојеим фасциклима на којима се треба написати и ознака кратког садржаја предмета.
Предмети са ознаком „ПОВЈЕРЉИВО“ и „СТРОГО ПОВЈЕРЉИВО“ чувају се у металним ормарима, касама или у дрвеним ормарима који морају бити закључани.
Предмети, односно акти архивирану у писарници органа или организације, чувају се до предаје надлежном архиву у складу са прописима о чувању архивираних предмета и аката, а њима рукује овлаштени службеник писарнице.
Предмети и акти који су архивирани могу се :
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta