Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Karakteristike i značaj zdravstvenog vaspitanja u očuvanju i unapređenju zdravlja sa aspekta socijalne medicine". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.S E M I N A R S K I R A D
Predmet:
SOCIJALNA MEDICINA,
STATISTIKA
Tema:
KARAKTERISTIKE I ZNAČAJ ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA SA ASPEKTA SOCIJALNE MEDICINE
Beograd, 2008. Godina
Zdravstveno vaspitanje započelo je svoj razvoj kao nauka unutar medicine,i dugo ostalo pod snažnom dominacijom usko medicinskog modela bolesti i zdravlja.
Iako se tragovi te dominacije mogu i sada ponegde prepoznati, savremeno zdravstveno vaspitanje predstavlja multidisciplinarnu naučnu oblast, koja integriše saznanja iz četri grupacije nauka:
medicinskih, unutar toga posebno javno zdravstvenih,
socijalnih sociologija, antropologija, i dr.
nauka o ponašanju psihologija, andragogija i dr.
komunikacionih nauka: informisanje, marketing i dr.
U najširem smislu zdravstveno vaspitanje podrazumeva iskustva (pojedinaca, grupe, zajednice) koja utiču na verovanja, znanja, navike, stavove i ponašanja u vezi sa očuvanjem i unapređenjem zdravlja.
Svetska zdravstvena organizacija zdravstveno vaspitanje definiše kao aktivan proces učenja i osposobljavanja pojedinica i zajednice da se koriste znanjem o psihičkom i socijalnom zdravlju. Pri tome, inicijalnu fazu zdravstvenovaspitnog procesa čini lična i kolektivna procena vrednosti zdravlja, kao nezamenjivog i najznačajnijeg činioca opšteg i biolškog životnog procesa pojedinca i društva u celini.
Zdravstveno vaspitanje treba razlikovati od zdravstvene propagande i zdravstvenog prosvećivanja, sa kojima se u praksi najčešće poistovećuje.
Zdravstvena propaganda je samo inicijalni deo zdravstvenog vaspitanja i odnosi se na širenje informacija o nekim aktuelnim zdravstvenim problemima sa ciljem da kod čitalaca, slušalaca ili gledalaca izazove interes za problem o kome je reč.
Zdravstveno prosvećivanje se odnosi na sticanje određenih znanja o zdravlju, kojim je potrebno raspolagati da bi se zdravlje sačuvalo.
Za razliku od propagande i prosvećivanja, čiji je cilj upoznati se i naučiti, zdravstveno vaspitanje podrazumeva da se znanje primi, ugradi i primenjuje.
U okviru sveobuhvatne zdravstvene zaštite, uporedno sa zaštitom i unapređenjem životne i radne sredine, unapređenjem stanovanja, ishrane i rekreacije, zdravstveno vaspitanje stanovništva dobija izuzetno značajnu ulogu.
U skladu sa načelima sveobuhvatne, dostupne i efikasne zdravstvene zaštite, zdravstveno vaspitanje postaje svestrana i sistematska delatnost svih društvenih činilaca u kojoj se angažuju sve zdravstvene i vaspitno-obrazovne institucije; mesne zajednice; društvene, društveno-političke i humanitarne organizacije, sredstva javnog informisanja i građani.
Zdravstveno vaspitna delatnost predstavlja jednu od mogućnosti za očuvanje i unapređivanje zdravlja i kvaliteta života populacije, čineći napore da otkloni štetne faktore koji na neki način mogu da ugroze zdravlje ljudi.
U sistemu zdravstvene zaštite zdravstveno vaspitanje je inkorporirano u svim njegovim segmentima, na nivoima primarne, sekundarne i tercijalne zaštite.
Subjekat u zdravstvenom vaspitanju je stanovništvo u celini, pri čemu se:
Merama promocije zdravlja, u okviru primarne prevencije obuhvata zdravo stanovništvo i rizične grupe,
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta