Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcije". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Privredna akademija u Novom Sadu
Fakultet za Obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za Rukovodeće Kadrove
SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA BANKARSKO PRAVO
I HARTIJE OD VREDNOSTI
Tema: Akcije
SADRŽAJ
1.Pojam akcije ………………………………………………………………………………………………………………………..…2
2.Izdavanje akcija…………………………………………………………………………………….………………………….…….2
3.Vrste akcija …………………………………………………………………………………………………………………………….3
4.Mali akcionari ………………………………………………………………………………………………………………………..3
5.Istorijat …………………………………………………………………………………………………………………………………..4
6.Prava akcionara ……………………………………………………………………………………………………………………..4
7.Postupak prodaje akcija …………………………………………………………………………………………………………5
8.Metoda preovlađujuće cene …………………………………………………………………………………………………..5
9.Metoda minimalne cene ………………………………………………………………………………………………………..7
10.Postupak kupovine akcija ……………………………………………………………………………………………………..7
11.Korišćena literature ………………………………………………………………………………………………………………9
POJAM AKCIJE
Akcija je vlasnička hartija od vrednosti koja svom vlasniku daje određena prava u akcionarskom društvu.Ona dokazuje i ostvaruje svojinu nad uloženim sredstvima u preduzeću.Imalac akcije posedovanjem iste stice dva prava, prvo je pravo na udeo u dobiti (dividendu), adrugo je pravo na učešće u upravljanju privrednim subjektom.Akcije mogu glasiti na dinare i na stranu valutu, ali se unutar Srbije mogu prodavati i kupovati iskljucivo za dinare.Akcija se sesastoji iz dva dela.U prvom delu koji se nayiva plašt deonice se nalaze osnovni elementi deonice a u drugom delu se nalaze kuponi za napklatu dividende.Akcije se najcesce izdaju radi dokapitalizacije preduzeća, ili prilikom vlasničkih transformacija.U praksi su se pokazala kao odličan instrumen za prikupljanje finansijskih sredtava radi unapredjenja preduzeća, u uslovima kada taj privredni subjekat nije sam sposoban da finansira razvoj.Akcije se na tržište plasiraju u takozvanim emisijama.
IZDAVANJE AKCIJA
Odluku o izdavanju akcija donosi osnivač ukoliko se radi o osnivanju novog akcionarskog društva,ili organ upravljanja ako se radi o već postojećem.Odlukom se utvrdjuje:
Firma i sedište emitenta
Ukupan obim emisije i broj akcija
Nominalna vrednost akcija
Vrsta akcija
Način objavljivanja javnog poziva za upis u kupovinu akcija (prospect)
Vreme i način plaćanja
Prava i obaveze i moment njihovog ostvarivanja
Način isplate dividend i snošenja rizika
Rok i način povraćaja uplaćenih sredstava u slučaju da emisija nije uspela iili emitent odustane od emisije
Kao sto je gore napomenuto, javni poziv za upis i kupovini akcija se još naziva prospekt,i sadrži određene elemente koji će potencijalnom kupcu akcija pružiti informacije o emitentu, tojest privrednom subjektu čijim se akcijama trguje.Prema zakonu o hartijama od vrednosti on mora sadržati:
Osnovne podatke o emitentu
Podatke o emisiji,poslovnoj i razvojnoj politici emitenta
Podatke o mestu i roku trajanja upisa
Osnovne bilansne pokazatelje
Mišljenje ovlašćenog revizora
Broj rešenja nadležnog organa
Druge podatke koji su važni za kupce akcija
Odlukom o izdavanju akcija se takodje može predvideti i izdavanje takozvanih potvrda kojima se neki imalac može legitimisati kao posednik značajnog broja kacija, koja na primer može poslužiti prilikom glasanja akcionara.Pošto se akcije mogu kupiti i isplatom celokupne cene odjednom a i u ratama, postoji mogućnost da se kupcu,koji akcije kupuje u ratama,iyda takozvana privremena akcija koja će nakon isplate celokupne sume biti zamenjena stalnom akcijom.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta