Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Astma (makedonski)". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet “S.v Kiril i Metodij”-Skopje
Filozofski fakultet-institut za defektologija
SEMINARSKA RABOTA
PO
HUMANA GENETIKA
Tema: Astma
Skopje, 2005
Sod`ina:
1. Voved- definicija........................................................................... 3
2. Prevalencija.................................................................................... 4
3. Klini~ki karakteristiki- Pulmonalni funkciski testirawa....................................................................................... .4
4. Simptomi........................................................................................... 5
5. Genetski studii.................................................................................6
6. Semejna studija za astma.............................................................. 6-7
7. Totalni IgE nivoa: rezultati na poedine~ni studii................................................................................................8
8. Hromozom 5q..................................................................................... 9
9. Hromozom 11q................................................................................... 9
10. Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza...................................... 10
11. Pulmonalni funkcionalni testirawa...................................... 11
12. Simptomi....................................................................................... 12
13. Faktori na zagaduvawe............................................................... 12
14. Lekuvawe....................................................................................... 12
15. Izlo`uvawa vo okolinata...........................................................13
...
16. Genetsko sovetuvawe...............................................................13-14
17. Zaklu~ok.........................................................................................15
18. Koristena literatura..................................................................16
Voved
Definicija
Astmata e reverzibilno obstruktivno belodrobno zaboluvawe, koe e blisko povrzan so bronhijalen hiperodgovor- reakcija (BHR) i vospalenie na di{nite pati{ta ( Sheffer i sor. 1991). Kako {to e definirano vo Globalnata inicijativa za astma 1995 , ,, Astmata- bez razlika na brojnosta- e hroni~no vospalitelno poremetuvawe na di{nite pati{ta,,. Vospalenieto se karakterizira so pu{tawe na razli~ni grupi na hemiski medijatori, vo ~ij sostav se: histamini, proteazi, leukotrini, kutokini i drugi supstancii koi regrutiraat i aktiviraat vospalitelni kletki vo di{nite pati{ta kaj astmati~arite.
Ovie promeni se povrzani so epitelni povredi, promeni so hipersekrecija na mukozata i remodelirawe na di{nite pati{ta, koe vklu~uva osnovni zadebeluvawa na membranata i subepitelna fibroza.
Se smeta deka ovie vospalitelni abnormalnosti se smetaat za razvivawe na BHR (bronhijalen hiperodgovor- reakcija, zgolemen bronhospasti~en odgovor na razli~ni hemiski i biolo{ki medijatori, ili fizi~ki agensi kako {to se: studeniot vozduh ili ve`bi).
BHR ja istaknuva glavnata klini~ka manifestacija na astmata. Pacientite so astma odgovaraat na agensite od sredinata, respiratornite infekcii (virusi) i imunolo{kite agensi (alergii) so: bronhospazam i napadi na astma. Nekoi od ovie stimulansi produciraat samo akutni astma simptomi, kade drugite, kako alergensite i virusnite respiratorni infekcii iniciraat i stimuliraat biohemiski i kleto~ni vospalitelni abnormalnosti vo di{nite pati{ta.
Ova gi istaknuva karakteristikite koi imaat va`ni terapevski implikacii; va`no e da se tretiraat bronhijalnite vospalenija za da se reducira BHR i da se spre~i napreduvaweto so antivospalitelni agensi, kako i da se odtrgnat simptomatskite di{ni popre~uvawa i da se vratat akutnite astmati~ni ekzacerbacii so bronhodilatatori.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta