Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Organizacija Banca Intesa AD ". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NOVOM SADU
EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA:
TEORIJA ORGANIZACIJE
Tema: Organizacija Banca Intesa A.D.
Subotica, 07.12.2005.
SADRŽAJ SEMINARSKOG RADA
OPŠTI PODACI O PREDUZEĆU
Tačan i pun naziv..................................2
Tip vlasništva.....................................2
Sedište ...........................................2
Filijale ..........................................2
Proizvodni program.................................2
Kratak istorijat ..................................3
Situacioni plan preduzeća .........................4
Podaci o kadrovima ................................5
GLOBALNA ORGANIZACIONA ŠEMA ..................7
ŠEMA ORGANIZOVANJA MANJIH ORGANIZACIONIH JEDINICA ........................................7
Organizaciona šema poslvone jedinice Subotica .....7
Opis radnih mesta u PJ Subotici ...................8
OSNOVNI ORGANIZACIONI PROBLEMI PRDUZEĆA ...14
MOGUĆNOST REŠAVANJA ORGANIZACIONIH
PROBLEMA...................................14
REZULTATI MERENJA NIVOA ORGANIZOVANOSTI ...15
DODATNA PITANJA ...............................18
Pitanja na bazi kontingencije-situacionog
pristupa .........................................18
Dodatna pitanja za utvrđenje faza živitnog ciklusa preduzeća pomoću metode Isaka Adižesa ............19
ZAKLJUČAK ......................................19
l. OPŠTI PODACI O PREDUZEĆU
Tačan i pun naziv:
Banca Intesa Akcionarsko Društvo Beograd
Tip vlasništva:
Akcionarsko Društvo
Sedište,adresa,telefonski broj centrale:
telefon: 011/201-1350
Filijale:
Banca Intesa AD ima veoma kompleksnu strukturu. Funkcioniše sa centralom u Beogradu i podeljena je na više reiona. Regionalne centre čine sledeći gradovi: Novi Sad, Subotica, Pančevo, Niš, Kragujevac, Šabac, Kruševac, Požarevac...
Unutar regionalnih centara posluju poslovne jedinice koje manje ili više imaju i svoje ekspoziture.
Proizvodni program:
Kada je reč o banci veoma je teško govoriti o proizvodnom programu. Banka funkcioniše na taj način što pre svega vrši uslugu platnog prometa a paralelno vrši uslugu i stanovništvu. Cilj jedne banke nije samo u kvalitetnoj usluzi prema pravnim i fizičkim licima već i u plasiranim sredstvima. S toga proizvodni program jedne banke leži između ostalog u samom novcu kao takvom. Novac koji je potreban svakom, novac kojeg nikada nema dovoljno, novac do kojeg nikad nije lako doći... ali tu je Banka.
«proizvodni program»:
Za fizička lica:
 Tekući računi
 Platne i kreditne kartice
 Čekovi građana
 Krediti
 Elektronsko bankarstvo
 Štednja
Za pravna lica:
 Tekući računi
 Platne kartice
 Krediti: dinarski -kratkoročni
-dugoročni
devizni -kratkoročni
-dugoročni
 Garancije
 Akreditivi
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta