Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "informacioni sistem picerije". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UVOD
Picerija “Heat” iz Paraćina je samostalna ugostiteljsko-trgovinska radnja koja se bavi proizvodnjom i prodajom svojih i tudjih proizvoda fizičkim licima. Picerija artikle nabavlja od više različitih dobavljača, na licu mesta se proveravaju otpremnice dobavljača i formiraju prijemnice koje se skladište. Picerija kupcu nudi svoj meni na kome se nalazi spisak proizvoda koji su u prodaji. Na osnovu menija kupac pravi narudzbenicu, na osnovu koje picerija njemu izdaje račun.
Informacioni sistem picerije pod Nadležnim državnim organom podrazumeva sledeće institucije: Finansiska inspekcija, Tržisna inspekcija, Inspekcija rada i Sanitarna inspekcija. Informacioni sistem picerije tako sarađuje i sa interfejsom „Penzisko i Invalidsko Osiguranje Zaposlenih“ kome šalje svu potrebnu dokumentaciju o zasnivanju radnog odnosa.
Informacioni sistem picerije knjigovodstvenoj agenciji šalje potrebna dokumenta za prijavu poreza i otpremnicu dobaljača radi dobijanja kalkulacije cena, a od knjigovodstvene agencije dobija analitičku karticu, kalkulacije i poresku prijavu za akontacionu prijavu poreza.
Na osnovu obaveza prema dobavljaču, picerija sama vrši uplate u banci, uplatu dnevnog prometa, a od banke dobija izveštaj o stanju na računu. SUTR “Heat” posluje po rešenju agencije za privredne registre br.: Nnnnnn
Informacioni sistem SUTR “Heat” sastoji se iz šest celina:
Nabavka
Proizvodnja
Prodaja
Finansije
Administrativna Evidencija
Evidencija Zaposlenih
Opis Procesa
Nabavka - U Informacionom sistemu picerije, proces nabavke, obuhvata poslove vezane za nabavku i prijem proizvoda od dobavljača, gde spadaju sledeći procesi:
Obrada Kataloga - Od dobavljača dobijamo katlog iz koga vršimo odabir robe koju ce mo da naručimo.
Naručivanje - Na osnovu kataloga dobavljača i naših potreba u ovom procesu se vrši naručivanje željene robe. Naručivanje u sebi objedinjuje procese: Uvid u stanje i Izrada Narudzbenice.
Uvid u Stanje - Izčitava iz skladista Artikl stanje zaliha i na osnovu Kataloga dobavljača formira Izvestaj O Stanju.
Izrada Narudzbenice - Na osnovu formiraniog Izvestaja O Stanju, i uvida u skladušte poslovnog partnera formira se narudzbenica. Jedan primerak se šalje dobavljaču, a drugi se smešta u skladište Narudzbenica dobavljacu.
Prijem - Proces prijem se sastoji od podprocesa: Obrada Prijemnice, Izrada Prijemnice, Evidentiranje Stanja Artikala.
Obrada Prijemnice - Kada od dobavljača dobijemo otpremnicu dobavljača, uporedjujemo je sa našom narudzbenicom, ako je sve uredu otpremnicu šaljemo knjigovodstvenoj agenciji, a jedan primerak čuvamo u skladištu otpremnice dobavljača.
Izrada Prijemnice - Na osnovu uvida u skladište poslovni partner i otpremnica dobavljača, formiramo prijemnicu koju šaljemo dobavljaču. Jedan primerak prijemnice smštamo u skladište Prijemnica dobavljaču.
Evidentiranje Stanja - Evidentiranje stanja artikla se vrši na osnovu uvida u skladista: Otpremnica dobavljača i Narudzbenica Dobavljaču. Kada se završi sa proverom otpremnice dobavljača i Narudzbenice dobavljaču, stanje se upisuje u trgovačku knjigu.
Proizvodnja - Funkcioniše tako što, proces prodaje šalje narudzbenicu kupca, i proizvodnja po toj narudzbenici pravi proizvode, koji se nalaze na narudzbenici.
Prodaja - U ovom procesu se vrsi prodaja samih proizvoda. Na osnovu nase ponude, menija, kupac vrši naručivanje usmenim putem. Proverom u skladistu artikli Formira se narudzbenica kupca koja se šalje proizvodnji. Na osnovu narudzbenice kupca formira se račun koji se prosledjuje samom kupcu. U okviru prodaje nalaze se sledeći procesi: Izdavanje Računa, Evidentiranje i Izdavanje Izvestaja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta