Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Etički problemi u internet marketingu". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka
Laboratorija za elektonsko poslovanje
Etički problemi u Internet marketingu
Seminarski rad iz Internet marketinga
Beograd, 2009
Sadržaj
Uvod 3
Marketing 4
Internet marketing 8
Četiri stuba Internet marketinga (4C / W.I.S.E. model) 9
Sadržaj (Content) 10
Putanja korisnika (Clickstream) 10
Komunikacija (Communication) 10
Konverzija (Conversion) 10
W.I.S.E. model – varijacija 4C Internet marketing strategije 11
Tehnike internet marketinga 11
Tehnike online promocije u sklopu sopstvenog sajta (on-site promotion) 11
Tehnike online promocije van sopstvenog sajta (off-site promotion) 12
Internet i etika 14
Etika i internet marketing 16
Etički problemi u internet marketingu 17
Etika i narušavanje privatnosti 18
SEO BlackHat tehnologija 19
Studija slučaja: zakonsko sankcionisanje neetičnog ponašanja vezanog za privatnost korisnika u Velikoj Britaniji 20
Literatura 22
Uvod
Internet marketing predstavlja skup strategija i tehnika koje koriste Internet kao kanal poslovne komunikacije za podršku ostvarivanja generalnih marketinških ciljeva organizacije ili preduzeća.
Internet marketing koristi pristup koji nudi direktni marketing oslonjen na rast i razvoj telekomunikacija i informatičku tegnologiju. Internet marketing je zapravo interaktivni direktni marketing. Duboka i precizna fragmentacija tržišta koju omogućava Internet marketing, a čiji je ishod „jedan čovek-jedan segment,“, omogućava prelazak sa masovnog na mikromarketing. Međutim, da bi opstale u ovakvoj tržišnoj sredini, mnoge kompanije pribegavaju sredstvima za koja se ne može reći da krše zakon, ali se takođe ne može reći da su ispravna i da nikome ne štete na ovaj ili onaj način.
Ovaj rad se bavi etičkim problemima u Internet marketingu, odnosno problemima koji su vezani za ne-fer poslovanje koje nije uvek zakonski kažnjivo, mada će po svoj prilici i to u skorije vreme biti sankcionisano.
Prva glava je posvećena marketingu, njegovoj definiciji i svemu što obuhvata. U drugoj glavi se govori o tome šta je marketing u okviru okruženja kao što je Internet, šta obuhvata i kako se sprovodi.
Treća glava se bavi problemom etike na Internetu, odnosno kako bi trebalo izgledati etično ponašanje u takvom okruženju. U četvrtoj glavi se upošteno govori o etici u Internet marketingu, dok se u poslednje dve glave bavimo konkretnim etičkim problemima u ovoj oblasti.
Marketing
Marketing (en: Marketing) tradicionalno predstavlja zbir aktivnosti koje su upotrebljene u cilju usmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvođača prema potrošaču (korisniku, kupcu, klijentu).
Marketing se može predstaviti kroz proces od četiri koraka, koji počinje analizom i definisanjem "univerzuma" potencijalnih korisnika ili kupaca. Posle prve faze marketinškog procesa sledi proces skretanja pažnje (en: Attention, Awareness) korisnika koji su spremni na kupovinu, iz "univerzuma" ciljane populacije. U trećoj fazi sistemski se utiče na potencijalne korisnike da se zainteresuju (en: Interest) i prihvate (želja - en: Desire) postojeće koncepte ili ponude, koje su kreirane na osnovu marketinških aktivnosti organizacije. Konačno, uspeh prethodne tri faze trebalo bi da dovede do prelaska potencijalnih kupaca u "prave" kupce (en: actual buyers) putem aktivnosti koje se sprovode da bi potencijalni korisnici obavili željenu akciju (en: desired action) - kupovina, poziv, skidanje dokumenata (en: download), pretplata, članstvo, prodaja, itd.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta