Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Eskimi i Aleuti". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Banjoj Luci
Prirodno-matematički fakultet
Odsek za geografiju
ESKIMI I ALEUTI
Sadrzaj
Uvod
Eskimi i Aleuti
Antropološke osobine
Ekološki uslovi za razvoj kulture
Adaptacija u surovoj okolini
Naselja
Staništa
Odeća i ukrašavanje
Umetost i običaji
Muzički instrumenti i muzička pratnja kao lek za dušu i telo
Zaključak
Korišćena literatura
3
4
5
6
7
10
11
13
14
16
17
18
Uvod
Eskimi su najmalobrojnije ljudske grupe koje zahvataju najšira prostranstva. Oni imaju posebne naizve za sve pojave koje ih okružuju. Kroz ovaj seminarski radu pdokušaćemo da objasnimo antropološo eksobine, nač knna koji se razvijala kultura njivoah naselja izgled kuća odeće i oslalih predmeta ukrašavanja. Osvrnućemo se na muziku, običaje, umetnost koji su na neki način lek za zušu a na neki moogućavaju opstanak u tako okrutnim uslovima.
ESKIMI I ALEUTI
Eskimi i Aleuti su najmalobrojnije ljudske grupe koje zahvataju najšira prostranstva. Žive u Sjedinjenim Američkim državama, Kanadi i Danskoj (Grendland), a u veoma malom broju i na Azijskoj strani u nekadašnjem SSSR
Strani naučnici ovu polarnu kulturu klasifikovali su u nekoliko podgrgrupa od kojih je najprihvatljivija Kaj Birket Smitova podela na Eskime Aljaske, Kanadske Eskime i Grenlandske Eskime. Takođe sa podgru-pama koje imaju svoje privredne i kulturne osobenosti i koje sačinjavaju: Tihookeanski Eskimi, Eskimi Beringova mora, Barou Eskimi, Me-kenzi Eskimi, Bakarni Eskimi, Karibu Eskimi, Labradorski Eskimi, Grenlandski i Polarni Eskimi.
IME. Sebe nazivaju Inua, što znači čovek. Njihovi susedi Algonkini zvali su ih zbog toga što su se hranili živim mesom Etskimatsie što je bilo pogrdno „jedač sirove hrane" jer su oni ovu naviku smatrali varvarstvom, što za razliku od Eskima, Indijanci nikad ne čine. Ovaj naziv su prihvatili od njih Francuzi, i već 1611. godine ima pomena o njima u jezuitskim izveštajima, gde se dovodi u vezu sa ekskomuniciranima pa je do danas u francuskom ostao izraz Esquimanx. Danski oblik Eskimo je u najširoj upotrebi. Sami sebe nazivaju prema predelima koje naseljavaju, te bi te njihove podgrupe bile: Togagamijut, Kinugmijut, Amiuk, Meil-mijut, Netsilik, Nunamiut (žive u Bruks planinama).
Slika br.1
Izvor:
Na ovim ogromnim prostranstvima govori se veći broj dijalekata a na slici br.1 je prikazano rasprostranjene najbrojnijeg Inupik na Grenlandu, Kanadi i delu Aljaske; znatno je manje rasprostranjen Jupik i najmanje Aleut koji je ipak veoma srodan.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta