Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Mere disperzije". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Beograd
Seminarski rad
Predmet: Osnovi finansijske statistike
Теmа: Mere disperzije
210-011-08
Beograd,jun,2009
SADRŽAJ:
1.UVOD
Pojam statisike menjao se kroz istoriju.Do XIX veka on je podrazumevao numeričke i nenumeričke podatke koji su bili izuzetno važni za državu.Danas razvojem medija postaju dostupne mnoge informacije,pa je potrebno da se izvrši njihova selekcija i izdvoje bitne informacije od onih koje to nisu.
Začeci statistike kao naučne dicipline javili su se Engleskoj i Nemačkoj u XVII veku.Tada se smatralo da je zadatak statistike sistematizacija podataka o stanovništvu i popis poljuprivrednih gazdinstava i stoke,a u privredno razvijenim zemljama i popisi industrije.Od kraja XVIII veka naglo se razvija statistička teorija i metodologija pre svega zahvaljujući razvoju teorije verovatnoće .Značajan podsticaj razvoju statistike u drugoj polovini XXveka dao je razvoj sistema elektronskih računara koji velikom brzinom apsorbuju,prerađuju i plasiraju informacije.Ovo je ujedno pred statistiku stavilo nove zahteve ali je istovremeno pružilo mogućnosti za primenu najsloženijih analitičkih metoda kao i verifikaciju teorijskih rezultata.
Danas je statistika posebna naučna disciplina koja,za realizaciju postavljenih ciljeva istraživanja na oragnizovan način prikuplja,vrši odabir i grupisanje podataka,prezentuje i vrši analizu podataka,te interpretira rezultate sporovedene analize.Dakle “statistika se bavi prikupljanjem,obradom i analiziranjem podataka o masovnim pojavama ”.
Masovna pojava je skup elemenata koji se odlikuju nizom zajedničkih,ali varirajućih obeležja(karakteristika).Ova obeležja je moguće istraživati i na osnovu njih otkrivati zakonitosti o celom skupu elemenata.
“Poslovna statistika je skup statističkih metoda koje se koriste za pretvaranje podataka u korisne informacije u poslovnom okruženju”.
Da bi ostvarila postavljene ciljeve statistika koristi posebne metode i tehnike.One se primenjuju u raznim segmentima društva,a u ekonomiji statističke metode se koriste na mikro i makro nivou.
2.MERE VARIJACIJE
Mere varijacije ili mere disperzije pokazuju kakvo je variranje podataka u seriji. Mogu postojati statističke serije sa istom srednjom vrednošću a različitim variranjem podataka oko te srednje vrednosti. Na slici 1 su prikazane dve krive sa istom sredinom i različitim variranjem podataka oko te sredine. Podaci prikazani krivom B više variraju oko svoje srednje vrednosti.Mera varijabiliteta je važna karakteristika jer omogućuje da se relativizira mera centralne tendencije. Za podatke sa većim varijabilitetm sredina je manje reprezentativan pokazatelj nego za podatke sa manjim varijabilitetom. Zbog toga se pored srednje vrednosti uvek izračunava i neka mera varijacije.U zavisnosti od načina izračunavanja mere varijacije se dele na apsolutne i relativne.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta