Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brak i porodica". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Садржај
• Увод .............................................................................................. 3
• Породица .......................................................................................4
Феминистички приступ .................................................... 5
Облици породице .............................................................. 7
Функције породице ........................................................... 8
• Брак ............................................................................................. 10
Брак и породица ……………………………….......……11
• Закључак .....................................................................................14
• Литература ..................................................................................14
Увод
Референтне групе су скупине чији је утицај на појединца значајан. Могу бити формалне и неформалне, велике и мале, али је основ њиховог међусобног разликовања степен утицаја на члана. Код референтних група појединац долази у контакт са групом посредно или непосредно, са различитом врстом и јачином утицаја групе на његове сазнајне, емоционалне и мотивационе процесе и понашања. Основне функције референтних група су: функција упоређивања и нормативна функција. Једна од најважнијих референтних група је породица. Човек је нераздвојни део друштва и породице. Као сто нема друштва без човека исто тако нема друштва без породице. Друство и породица се међусобно преплићу и условљавају. Породица је уствари породица у малом. Она је одраз друштва.Неки социолози породицу означавају као “породично друштво”. Човек је окренут породици и у њој проводи највећи део свог живота обављајуци разне активности. Са променама и преображајем друштва одвија се и промена и преображај породице и брака. Тада се јављају одређене кризе брака и породице али то не значи да се укида породица.
И данас постоје мимоилажења око тога где треба сврстати породицу: у друштвену основу или надградњу друштва. Неки теоретичари сматрају да породица припада економској основи друштва, док је други пак сврставају у друштвену надградњу и то у правно политички део надградње. По неким теоретичарима опет породица спада само у биолошке групе. Најприхватљивије је схватање да је породица део економске основе друштва и исто тако толики део друштвене надградње. Као посебна социјална група је јединствен друштвено-организовани оквир у коме се решавају разноврсни процеси: биолошки, економски и едукативно-културни. Породица служи за одржање врсте али је она истовремено и економска скупина. У њој се обавља функција набаве и трошење средстава за живот, што значи да је она произвоñачкопотрошачка група. Она је и едукативна скупина или група, што значи да се у њој одвија одгој подмлатка у: физичком, моралном и материјалном погледу.
Породица
Породица је примарна друштвена група која се заснива на био-репродуктивним, био-сексуалним, био - социјалним, социо-заштитним и социо-економским везама мужа и жене, њихове рођење и адоптиране деце, који су међусобно спојени браком, сродством и удружени ради лакшег задовољавања различитих потреба личности, друштва и породице.
Формулисани су бројни социолошки приступи породици.Основни су породица као:
друштвена установа
друштвена група
душтвена заједница
Породица као друштвена установа је најстарије схватање породице. Човек се по правилу рађа, расте и умире у породици. У њој су чланови везани многобројним и различитим везама. Отуда нам је она најближа друштвена и правна установа. Овај приступ садржи правне одреднице породице, сматрајући је заједницом лица везаних браком, као друштвеном установом и сродством. Неспорно је да је породица правна установа, али је у питању само један друштвени аспект. Породица као друствена група заснива се на функцијама породице. Као биолоска и социјална група породица обавља бројне целисходне функције у свим друштвима кроз историју. Породица се тако третира као најважнија друштвена група, основни организациони облик друштвеног живота, колевка људске природе, основна јединица друштва и сл.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta