Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Dionicko drustvo
1.UVOD
Dioničko društvo je društvo kapitala. U dioničkom društvu ovlasti imaju organi, a ne članovi društva i uređeno je tako da njegove organe čine:
1. GLAVNA SKUPŠTINA – najviši organ upravljanja na kojoj dioničari ostvaruju svoja prava;
2. NADZORNI ODBOR – nadzire vođenje poslova u skladu s odlukama glavne skupštine, aktima društva i propisima;
3. UPRAVA – vodi cjelokupno poslovanje između dviju glavnih skupština na vlastitu odgovornost.
Vođenje poslova u dioničkom društvu uvelike ovisi o organizacijskoj strukturi društva u skladu s kojom se oblikuju odnosi između njegovih dijelova.
Članovi društva (dioničari) mogu biti članovi organa društva, ali glavna skupština jedini je organ u kojem oni ostvaruju svoja upravljačka prava. S obzirom na brojnost i pasivnost dioničara, oni teško mogu ostvarivati kontrolu nad upravom pa je zato ZTD propisao nužnu kontrolu putem nadzornog odbora koji nadzire poslovanje društva (rad uprave) i na taj način održava ravnotežu između često suprotnih interesa dioničara i uprave.
Upravljanje dioničkim društvom tako je određeno ponajprije zbog toga što primarni interes dioničara nije upravljanje svakodnevnim poslovima društva ni kontrola njegova poslovanja već ostvarenje dividende kao dobiti društva. Ostvarenjem dividende, dioničari društva odnosno osobe koje posjeduju dionice društva, zadovoljni su poslovanjem poduzeća te će zadržati svoje dionice u društvu. Iz toga proizlazi dobro poslovanje društva, jer izdavanjem većeg broja dionica temeljni kapital se povećava.
U ovom seminaru pokušat ću prikazati način vođenja poslova u dioničkom društvu , koji se bitno razlikuje od vođenja poslova u ostalim trgovačkim društvima.
 
 
 
2. POJAM I OBILJEŽJA DIONIČKOG DRUŠTVA
2.1. POJAM
Dioničko društvo je trgovačko društvo kapitala u kojem se temeljni kapital dijeli na dionice Kako je dioničko društvo, društvo kapitala, kod osnivanja i postojanja važan je uloženi kapital, a ne tko u društvu sudjeluje kao osnivač . Uloženi kapital, ukoliko se ne radi o vinkuliranim dionicama na ime, ostaje isti čak i ako se kupnjom i prodajom dionica članovi društva promijene.
Za obveze društvo odgovara samostalno i neograničeno cijelom svojom imovinom, dok članovi snose odgovornost samo do visine svojih uloga i to u slijedećim slučajevima:
ako društvo posluje s gubitkom odnosno ne ostvaruje dobit pa dioničari (članovi društva) ne ostvaruju dividendu;
u slučaju stečaja odnosno prestanka društva pri čemu se dioničarima ne vraćaju njihova uložena sredstva.
Imovina društva i imovina pojedinog dioničara strogo su odijeljene te vjerovnici društva ni u kom slučaju ne mogu svoja potraživanja naplatiti od dioničara i njihove imovine.
Dioničko društvo je pravna osoba odnosno može tužiti i biti tuženo, kazneno i prekršajno gonjeno, samostalno preuzimati obveze i stjecati prava. Svojstvo pravne osobe stječe se upisom u sudski (trgovački) registar, a od trenutka usvajanja statuta do upisa u sudski registar na dioničko društvo primjenjuju se odredbe o preddruštvu.
Temeljni zadatak svakog dioničkog društva je bavljenje određenom djelatnošću u cilju stvaranja dobiti. Predmet poslovanja utvrđuje se statutom društva i upisuje se u trgovački registar s naznakom djelatnosti koje ga čine. Dioničko društvo može imati više djelatnosti, a svaka djelatnost kojom se društvo bavi može biti organizirana kao poduzeće. Predmet poslovanja proizvodnog dioničkog društva znatno ovisi o sjedištu društva odnosno mjestu u kojem društvo obavlja svoju djelatnost koja nužno mora biti u blizini sirovinske osnove, ljudskog potencijala, glavnog tržišta i prometnih veza. Ovi faktori imaju znatan utjecaj na postizanje efikasnijeg poslovanja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta