Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Eksperimentot (makedonski)". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


СОДРЖИНА
Вовед.........................................................................................................2
Пим за експеримент................................................................................3
Елементи на експериментот..................................................................4
Видови експерименти.............................................................................5
Предности и граници на експериментот.............................................7
Заклучок....................................................................................................9
Користена литература..........................................................................10
ВОВЕД
Поим за експиримент
При експериментот истражувачот директно влијае врз појавата што се проучува, ја менува и, во крајна линија, ги создава условите. Имајќи го предвид токму тој факт, експериментот во логиката се дефинира како методска постапка на намерно предизвикување на појавите заради нивното проучување.
Откривањето и воведувањето на експериментот во општа употреба донесе низа суштински промени во науката и во човечкиот живот воопшто, но предизвика и низа сериозни промени. Експериментирањето со природните појави, со живиот свет, создавањето на нешта што не постојат во природата (генетско инжинерство), навистина, во извесна смисла му го олеснија животот на човекот, но предизвика и нарошувања на рамнотежата во природата со несогледливи последици. Во светот одамна постојат низа движења што се борат против експериментирањето со живиот свет во сите негови видови, а последниве децении особено се активни разни еколошки друштва кои се ангажираат околу заштитата на природата.
Елементи на експериментот
За да се спроведе еден експеримент, неопходно е да постои експериментаторот – лице или тим што го планира и го организира експериментот, ги менува условите, го контролира изведувањето, ги анализира и ги толкува добиените резултати. Она врз што се експериментира – некоја природна појава или определена популација, се вика експериментален објект. Претпоставената причина на појавата што се истрашува, т.е. факторот што се варира во експериментот, се нарекува експериментален чинител или независна варијабила. Таа се менува во текот на експериментирањето за да се утврди дали навистина е причина за појавата што се истражува. Така на пример, ако сакаме да испитаме какво е влијанието на влажноста на почвата врз родот на пченицата, она што ќе го варираме во овој експеримент е количеството влага (водата) во земјата каде што е посадено ова житно растение.
Експерименталниот објект и експерименталниот чинител ја сочинуваат експиременталната ситуација. Во текот на истражувањето се настојува да се создаде колку што е можно “почиста” експериментална ситуација. Тоа заначи, појавата што се истражува и претпоставената причина да се издвојат од сложениот сплет на односи со другите појави и да се исклучи влијанието на други фактори.
На примената на секој експеримент му предходи определена претпоставка за поврзаноста меѓу испитуваната појава и нејзината причина, која во науката се нарекува хипотеза. Со експериментот треба да се провери таа постапка, т.е. да се утврди дали постои причинско – последичен однос меѓу тие појави.
Видови експерименти
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta