Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kompetencija za celoživotno učenje – obrazovanje". Rad ima 6 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje
vaspitača „Mihailo Palov“ Vršac
METODIKA VASPITNO - OBRAZOVNOG RADA
Tema: Kompetencija za celoživotno učenje – obrazovanje
Jun, 2009.
Kompetencije za doživotno učenje-obrazovanje
Ideja o potrebi permenentnog obrazovanja stara je koliko i ljudsko društvo, starija i od pojave prvog pisma, jer su stariji prenosili mlađima svoja životna iskustva kao „kolu života“, a mladi su to prihvatili kao „školu za život“. Danas se na celoživotno, doživotno, permanentno učenje gleda kao na imperativ vremena koje dolazi, strategija doživotnog obrazovanja smatra se jednim od relevantnih faktora društvenog diskursa koji je determinisao razvoj pedagogije u 21.veku.
Danas se smatra da su znanje, kompetencija i komunikacija tri savremene komponente koje objedinjuju idealan obrazovni tip, koji, integrisan sa slobodom i samostalnošću biće sposoban da celoživotnim učenjem izađe na kraj sa izazovima posmodernog društva. Permanentno i globalno učenje kao novi obrazovni zadaci celoživotnog učenja pretpostavljaju i različite oblike socijalne saradnje između učenika i nastavnika.
Ako je učenje, odnosno spremnost za doživotno učenje, put za ostvarivanje akcione kompetentnosti, odnosno samokompetetencije i socijalne kompetencije, onda se ono s pravom može smatrati ključnom kompetencijom koja će omogućiti mladima da dostignu individualnu i socijalnu uspešnost, osposobiti ih da naučeno primene prema svojim potrebama, da u svoj sistem delovanja integrišu nove alternative, da biraju između više alternativa, da prošire svoj „repertoar“ ponašanja i delovanja, tj. kao put za afirmaciju razvojno-emancipatorskog karaktera vaspitno-obrazovnog procesa. Kompetencije se odnose na kombinaciju veština, znanja, stavova i vrednosti uključujući i sposobnost učenja, a ključne kompetencije omogućuju:
Lično ostvarenje i razvoj, odnosno praćenje individualnih ciljeva u životu, rukovođenje ličnim interesovanjima i aspiracijama i želja za kontinuiranim učenjem tokom celog života.
Aktivno uključivanje u društveni život.
Mogućnost zapošljavanja, odnosno sposobnost da se osigura pristojan posao na tržištu rada.
Doživotno učenje se koncipira kao jedan od domena ključnih kompetencijai odnosi se na:
spsobnosti i dispozicije organizacije i upravljanja sopstvenim učenjem, bilo da je ono individualno ili u grupi,
sposobnost vremenske organizacije,
sposobnost rešavanja problema,
sposobnost prikupljanja, razumevanja, evaluacije i prihvatanja novih znanja i njihove primene u različitim uslovima (u porodici, na radnom mestu, u obrazovanju).
Dvadeset osam kompetencija. Model pokriva četiri sledeća područja:
Kognitivne kompetencije:
izdvajanje bitnog od nebitnog, veština odabiranja informacija,
postavljanje pitanja o gradivu, kao i ovlastitoj kogniciji;
razumevanje materije i problema;
pamćenje, odabir informacija koje je nužno pamtiti;
rukovanje informacijama, menadđment u korišćenju informacija-brzo pronalaženje, korišćenje i skladištenje informacija;
konvergentna i divergentna produkcija, fabrikovanje novih ideja, rešenja i produkata;
evaluacija, vrednovanje efikasnosti učenja i rada, kao i ostvarene koristi.
Emocionalne kompetencije:
emocionalna svest, prepoznavanje svojih i tuđih emocija;
samopouzdanje, jasan osećaj vlastitih moći i limita;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta