Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza slučaja kompanije Podravka". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Fakultet za pravne i poslovne studije
Novi Sad
SEMINARSKI RAD IZ STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA
ТЕМА: ANALIZA SLUČAJA KOMPANIJE PODRAVKA
Jelena Anđić
SADRŽAJ
UVODNE NAPOMENE………………………………………………… 3
VRSTE ORGANIZACIONIH STRUKTURA I
TIPOVI MENADŽMENTA……………………………………………. 4
PRAKTIČAN PRIMER UPRAVLJAČKOG MENADŽMENTA…… 6
ISTORIJAT……………………………………………………………… 7
VIZIJA I MISIJA……………………………………………….. 10
SISTEM UPRAVLJANJA………………………………………………. 12
S.W.O.T. ANALIZA……………………………………………………… 16
ZAKLJUČAK…………………………………………………………….. 17
LITERATURA……………………………………………………………. 18
UVODNE NAPOMENE
O savremenom pristupu marketingu koji se zasniva na interakcijskoj mreži sve više se govori, gde se aktivnosti marketinga rasprostiru kroz čitavu organizaciju, odnosno i izvan dela za marketing. Ciljevi marketinga, s obzirom na njegov značaj, postaju sve više ciljevi preduzeća i organizacije kao celine. Ovo doprinosi razvijanju totalne svesti, svih zaposlenih u preduzeću o značaju orijentacije na potrošača i konkurenciju.
U ovom radu istaknut je značaj primene marketing filozofije proizvodnog sistema u prehrambenoj industriji i izrade marketing plana kao osnove za njenu primenu. Primena marketing filozofije, kao savremenog koncepta menadžmenta, prikazana je na primeru marketing plana jedne od najvećih kompanija u našem regionu iz ove branše. Primenjena je jedna od metodologija izrade i dobijena su rešenja za dostizanje postavljenih upravljačkih ciljeva menadžmenta.
Dosadašnja praksa poslovanja u našoj regiji pokazala se neefikasnom pre svega zbog nemogućnosti odgovora na tržišne zahteve. Takvu praksu je karakterisao: relativno mali broj konzumenata, relativno mali prihod koji se ostvaruje, dominantna proizvodna orijentacija, skromno znanje upravljačke strukture o metodama i tehnikama marketinga, mali budžet za promotivne aktivnosti i dr. Poslujući u takvom okruženju proizvodno-prehrambeni sistemi su se našli u nezavidnoj poslovnoj situaciji. S tim u vezi bili su izraženi značajni nedostaci u vezi sa korišćenjem instrumenata marketing miksa i stvaranjem njihove kombinacije:
Nezanimljivost, odnosno neizdiferenciranost proizvoda u odnosu na potrebe potencijalnih potrošača
Primena neodgovarajućih metoda formiranja cena, kao i njihovo nedovoljno diferenciranje
Neodgovarajuće korišćenje kanala prodaje
Nedovoljno i neprodubljeno istraživanje tržišta, kao i relativno slaba primena informacionih tehnologija
Neadekvatna organizovanost vođenja promotivnih aktivnosti
Uočava se neophodna primena marketing filozofije u proizvodnoj delatnosti i takvim sličnim organizacijama jer kao grana sa visokom tržišnom orijentacijom prehrambena industrija nameće potrebu kontinualnog praćenja i identifikovanja potreba i ugradjivanje istih u konkretne usluge. Marketing plan pruža jasnu podršku upravljačkom sistemu organizacije i jaku osnovu za identifikovanje tržišnih zahteva, sagledavanje pozicije u realnom okruženju i pronalaženje načina za dostizanje postavljenih ciljeva.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta