Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza i sinteza logičkih funkcija". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


JU MJEŠOVITA ELEKTROTEHNIČKA
I DRVNO-PRERAĐIVAČKA
SREDNJA ŠKOLA
BIHAĆ
SEMINARSKI RAD
Tema : Analiza i sinteza logičkih funkcija
Predmet: Digitalne i računarske mašine
Razred: IV2
1. Uvod
Logička jednačina je osnovni element matematičke logike i on može biti istinit ili lažan, može imati vrijednost 1 ili 0. U tehničkoj primjeni logička varijabla predstavlja fizikalno stanje koje može imati samo dvije vrijednosti 1 ili 0.
Algebra logike omogućuje da se logičke funkcije pišu u obliku matematičkih jednadžbi. Veliku ulogu u logičkim funkcijama i sklopovima imao je Georg Boole, osnivač matematičke logike.
2. Booleova algebra
Booleova algebra je zatvoren matematički sustav, koji sadrži skup M od dva ili više elemenata kao i operacije disjunkcije, konjukcije i negacije za koje vrijede postulati.
Osnovne operacije koje definira Boolova algebra:
– disjunkcija logički ILI
– konjunkcija logički I
– negacija logički NE.
Booleova algebra:
* X v 0 = X neutralni element
X Λ 1 = X
* X v Y = Y v X komutativnost
X Λ Y = Y Λ X
* X v (Y Λ Z ) = (X v Y) Λ (X v Z) distributivnost
X Λ (Y v Z) = (X Λ Y) v (X Λ Z)
* X v X = 1 komplementarnost
X Λ X = 0
De Morganov teorem:
3. Logičke funkcije
Logičke funkcije vrše operacije nad binarnim varijablama. Vrijednost binarnih varijabla je iz skupa{0,1}. Postoji algebra pomoću koje se opisuje djelovanje logičkih funkcija.
Tehničku realizaciju logičkih funkcija predstavljaju logički sklopovi. Logički sklopovi realiziraju se pomoću elektroničkih elemenata (tranzistora, dioda). Binarne varijable realiziraju se pomoću električnih veličina (napon, struja).
Primjer logičke funkcije:
f = (a Λ b) v (a Λ c Λ d )
Tablica istine
4. Definicija logičke funkcije
Dato je n varijabli Xi EMBED Equation.3 {0,1},i =1,...,n. N-torka može imati 2n različitih vrijednosti. Funkcija spajanja logičje funkcije je pravilo koje svakoj između 2n vrijednosti dodjeljuje vrijednost iz skupa {0,1}.
Logičke sklopove koji realiziraju neku logičku funkcije dijelimo u dvije skupine. Prvu čine kombinacijski logički sklopovi a drugi slijedni ili sekvencijski logički sklopovi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta