Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Električna Pumpa za vodu". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


JU MJEŠOVITA ELEKTROTEHNIČKA Školska god:
I DRVOPRERAĐIVAČKA 2007/2008
SREDNJA ŠKOLA
BIHAĆ
MATURSKI RAD
Predmet: ELEKTRIČNI UREĐAJI
Tema: ELEKTRIČNA PUMPA ZA VODU
Bihać, 2008.god
SADRŽAJ
1. Uvod…………………………………………………………………………. 3 2. Elektro motorna pumpa................................................................................... 4 2.1. Ispitivanje, popravka i zamjena crpne pumpe................................................. 5 3. Pumpa za vodu u automobilu........................................................................... 6 4. Centrifugalne pumpe........................................................................................ 7 4.1. Horizontalne centrifugalne pumpe................................................................... 8 4.2. Vertikalne centrifugalne pumpe....................................................................... 8 5. Cirkulacione pumpe......................................................................................... 10 6. Zaključak.......................................................................................................... 11 Literatura........................................................................................................... 12
1. UVOD
Pri izboru pumpi neophodno je uzeti u obzir više elemenata kao što su: namjena pumpe, transportovana tečnost, radna tačka, tehničke karakteristike, granice rada, vrsta zaptivanja, itd.
Transportovana tečnost – u zavisnosti od namjene predviđene su slijedeće tečnosti:
hladna i topla voda bez čvrstih čestica,
voda sa agresivnim sastojcima.
Jedna od podjela pumpi je  prema dobavi vode iz zemlje. Tako imamo pumpe sa trajnom dobavom i pumpe na mah. Ručne pumpe su isključivo pumpe na mah, a električne mogu biti iz obadvije kategorije. Da bi pumpa mogla izvući vodu iz zemlje ili neke posude, potrebno je savladati silu težu koristeći pritom neku silu, ljudsku snagu ili snagu stroja.
2. Elektro motorna pumpa
Elektro motorna pumpa služi za izbacivanje upotrijebljene vode iz mašine za veš ili za ubacivanje vode iz lokalnog rezervoara.
Slika 1.1.Presjek crpne pumpe elektromotrne pumpe Slika1.2. Vanjski izgled crpne
pumpe
Gdje je :
1- kućište pumpe; 1- turbinski dio pumpe
2- radno kolo pumpe; 2- elektromotor
3- poklopac; 3- statorski namotaj el.motora
4- semering;
5- zaptivač;
6- vijak
7- nosač;
8- kalem sa jezgrom;
9- ventilator;
10- rotor;
11- nosače ležišta;
12- ležište;
13- stator;
Centrifugalna pumpu pogoni monofazni asinhroni motor. To je izdvojeni element, osim kod "Obodin " mašina, gdje je pumpa u sklopu pogonskog motora i izbacuje vodu samo kada masina centrifugira. Vanjski izgled i prijesek pumpe dat je na sl. 2.24. i 2.25.Crpna pumpa se sastoji iz dva osnovna dijela i to: elektromotora i turbine. Kao i svaki elektromotor, to i ovaj ima stator i rotor. Statorski namotaj je vrlo jednostavan, te je u slucaju kvara moguce popraviti ga ili premotati. Ovisno o snazi motora, debljina zice za premotavanje se krece izmedju 0,4 do 0,6 mm, a broj navoja od 800 do1200. Pumpa ima nekoliko osnovnih dijelova i to: ulaz, izlaz i turbinu u kojoj se slobodno vrti radno kolo. Kod velikog broja obrtaja motora, radnim kolom koje je direktno spregnuto sa rotorom, zahvata se voda i potiskuje prema izlazu. Razdvajanje motornog i turbinskog dijela vrsi se semeringom koji sprijecava prodiranje vode u elektromotorni dio.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta