Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Logistika u mikrookruženju". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Logistika u mikro okru`enju (preduze}u)
Konkurentska prednost i logistika
U poznatoj knjizi "Konkurentska prednost", Majkl Porter identifikuje tri generi~ke strategije za postizanje konkurentske prednosti na tr`i{tu . Prva je strategija vo|stva tro{kovima. Vo|stvo tro{kovima firma ostvaruje jeftinijom proizvodnjom nekog proizvoda ili usluge u odnosu na svoje rivale. Druga je strategija diferenciranja. U ovom slu~aju potro{a~i firmu vide na druga~iji na~in, iako ona nudi istovetne proizvode. U stvari, razli~iti potro{a~i druga~ije percepiraju iste proizvode. Tre}a je strategija fokusiranja i njome firma poku{ava da postigne konkurentsku prednost na jednom ili na vi{e segmenata tr`i{ta. Dakle, firma strate{ki "fokusira" svoje napore na ta~no odre|ene segmente tr`i{ta.
Svaka od ovih strategija mo`e dovesti do konkurentske prednosti firme na tr`i{tu. Ali, to ne zna~i da sve firme koje u~estvuju u konkurentskoj borbi mogu biti uspe{ne. Iz tih razloga, firme stalno tra`e nove na~ine da uspe{no primene jednu od pomenutih strategija.
Da bi odgovorile na ovaj izazov, mnoge firme identifikuju funkciju logistike kao pogodnu priliku za primenu jedne ili vi{e ovih strategija. Na primer, menad`ment logistike mo`e da smanji ukupne tro{kove logistike i da tako logistika postane potencijalni izvor konkurentske prednosti firme. Sli~no tome, spremnost sektora logistike da pru`a visoko kvalitetne usluge potro{a~ima, mo`e pomo}i firmi da se uspe{no diferencira u odnosu na konkurente. Na kraju, kako menad`eri funkcije logistike postaju svesniji njene mo}i i potencijala, to }e ona biti zna~ajnija za odre|ivanje sposobnosti firme da prodre na specifi~na ciljna tr`i{ta i da na taj na~in postigne `eljeno fokusiranje.
Lanac vrednosti .
Porter uvodi koncept lanca vrednosti (value chain) kao bazi~no sredstvo za "dezagregaciju firme na njene strate{ke aktivnosti kako bi se razumelo pona{anje tro{kova i diferenciranje postoje}ih i potencijalnih resursa". Lanac vrednosti prepoznaje devet strate{kih aktivnosti kojima se kreiraju vrednosti i tro{kovi u konkretnom poslu. Postoji pet primarnih i ~etri pomo}ne (ili sekundarne) aktivnosti. Izvr{avanjem ovih aktivnosti, bilo jeftinije ili bolje od konkurenata, firma mo`e da unapredi konkurentsku prednost.
Slika 1 prikazuje Porterov koncept lanca vrednosti i podelu aktivnosti
preduze}a na primarne (ulazna logistika; proizvodne operacije; izlazna
logistika; marketing i prodaja i usluge) i pomo}ne {infrastruktura preduze}a;
upravljanje Ijudskim resursima; razvoj tehnologije i nabavka). Ove aktivnosti su
"elementi kojima firma gradi proizvod vredan za njegove kupce". Mar`a se
defini{e kao razlika izme|u ukupne vrednosti i ukupnih tro{kova izvr{enja
aktivnosti za kreiranje te vrednosti.
Slika 1. Generi~ki lanac vrednosti
Primarne aktivnosti predstavljaju korake kojima se materijali-inputi uklju~uju u proizvodnju (ulazna logistika), zatim transformi{u u finalne proizvode (proizvodne operacije), otpremaju na tr`i{te (izlazna logistika), marketiraju, prodaju i kona~no servisiraju. Pomo}ne aktivnosti uklju~uju nabavku, menad`ment, planiranje i finansiranje. Tre}a pomo}na aktivnost je upravljanje ljudskim resursima a ~etvrta pra}enje razvoja i primena tehnologije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta