Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Metodika informatičkog obrazovanja". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
СЕМИНАРСКИ РАД
МЕТОДИКА ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Професор: Студент:
Београд, 2009.
УВОД
Крајем прошлог века у наше основне и средње школе уведен је један нови предмет '' Основи информатике '' . И пре увођења таквог предмета у школе, већи број младих је стицао информатичка знања и оспособљавао се за рад на компјутерима ван наставе и школе. Ученици су почели да се упознају са информатиком а у педагошкој науци развијала се и усавршавала посебна методичка дисциплина чији је предмет настава информатике и информатичко образовање.
1. ТЕОРИЈСКО – МЕТОДОЛОШКА ПИТАЊА МЕТОДИКЕ ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
1.1. ПОЈАМ МЕТОДИКЕ ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Методика информатичког образовања се може дефинисати као посебна научна педагошка дисциплина која проучава законитости процеса поучавања, учења, самоучења и стваралаштва у оквиру наставног предмета информатика, али и у оквиру ваннаставног и ваншколског учења информатичких садржаја.
1.2. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРОУЧАВАЊА
Под предметом проучавања методике информатичког образовања подразумевају се законитости процеса поучавања, учења, самоучења и стваралаштва у настави информатике у оквиру формалног и неформалног образовања.
Подручје методике информатичког образовања је веома сложено и њега чине следећа питања: епистемолошко-методолошка питања, израда терминолошког сисрема информатичког образовања, законитости четири повезана процеса ( поучавања, учења, самоучења и стваралаштва ), конкретизација општег циља васпитања и образовања на специфичне циљеве и задатке информатичког образовања, домети и ограничења планирања, модела програмирања и груписања садржаја информатичког образовања, повезивање наставе информатике са ваннаставним и ваншколским облицима информатичког образовања, макро и микро организација процеса информатичког образовања, ток образовног процеса, праћење и вредновање исхода процеса, функција васпитача и васпитаника у процесу информатичког образовања.
1.3. ЗАДАЦИ МЕТОДИКЕ ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Као и друге научне дисциплине и методика информатичког образовања има своје задатке:
утврђивање законитости процеса поучавања, самоучења и стваралаштва у настави информатике и у оквиру ваннаставног и ваншколског информатичког образовања,
научно-критичко вредновање резултата истраживања у области информатичког образовања,
сарадња са другим наукама,
научно заснивање и практична верификација модела информатичког образовања,
праћење развојних токова информатичког образовања,
усавршавање праксе информатичког образовања
праћење,анализа и разрада савремених концепција примене информатике и компјутера у настави других наставних предмета и у васпитно-образовном процесу у целини,
развијање посебних метода, техника и поступака за истраживање информатичког образовања.
2. МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ МЕТОДИКЕ ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta