Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "NASTAVNICITE I KVALITETOT VO OBRAZOVANIETO (makedonski)". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
Филозовски факултет – Скопје
ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ ПО МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
СЕМИНАРСКА РАБОТА
Тема: НАСТАВНИЦИТЕ И КВАЛИТЕТОТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
Изработил:
Славица Андреева досие бр. 2697
СОДРЖИНА
Вовед .........................................................................................................3
1. Квалитетното образование е единствен одговор на проблемите на нашето училиште.....................................................................................4
2. Професионален развој на наставниците клучен фактор за подобрување на квалитетот во образованието......................................6
3. Наставниците како фактор за квалитетна работа во училиштата................................................................................................7
4. Наставниците и квалитетното презентирање на наставните содржини...................................................................................................9
5. Успесите на учениците – резултат на квалитетно работење на наставниците...........................................................................................12
6. Соработката меѓу наставниците и родителите неопходна за квалитетно одвивање на наставно образовниот процес.....................14
7. Меѓусебната соработка на наставниците со другите стручни соработноци во училиштето дава плод на квалитетно образование.............................................................................................16
Заклучок..................................................................................................18
Користена литература............................................................................19
ВОВЕД
Значајните промени кои се случуваат во дваесет и првиот век (ΧΧΙ) се темелат исклучиво на искористувањето на квалитетот и знаењето како главен фактор на општиот развој во образованието на луѓето, друштвено- економскиот напредок со се поголем фонд на научно знаење. Борбата за знаење е борба за моќ и престиж во светот. Никогаш како денес квалитетот и знаењето не е имало поголемо значење и поголема улога во животот на современиот човек.
Некогаш учењето е било луксуз за елитата,сега тоа е национална потреба, потреба од широка маса во права смисла на зборот. Промените кои настанаа и се уште настануваат во реформите на училиштата овозможуваат училиштето да биде објективен критичар на минатото, успешен креатор на сегашноста и способен визионер, институција која привлекува со својата програма, ги збогатува своите ученици со богатство од содржини и ги мотивира учениците за понатамошно образование.
Од образованието се бара да биде отворено и квалитетно, способно да ги прати и дава одговор на научните, социјалните, технолошките и економските промени. Наставниот процес не е обичен производствен или услужен процес во кој многу операции целосно се повторуваат. Наставниот процес е многу посложен и во него секогаш се случува нешто ново, наставниот процес е жив, динамичен и е секогаш лесно предвидлив.
Еден од најважните услови за квалитетно одвивање на наставниот процес е стручната способност и квалитетите што ги поседуваат наставниците. Нема квалитетно образование без квалитетен наставен кадар. Бидејки педагозите од сите земји во светот бараат патишта за зголемување и подобрување на квалитетот на наставата, паралелно со тоа се зголемуваат и задачите на самиот наставник кој заради комплексноста, деликатноста и општествената одговорност на работата која ја врши, мора да ги следи сите промени, достигнувања, надградувајки го своето знаење со што ке го зголеми квалитетот во воспитно – образовниот процес.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta