Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Makluan i Debre - tehnološke ekstenzije i džoging efekat". Rad ima 6 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 UNIVERZITET SINGIDUNUM
FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE
SEMINARSKI RAD
MAKLUAN I DEBRE –
TEHNOLOŠKE EKSTENZIJE I DŽOGING EFEKAT
SEMANTIKA I PRAGMATIKA KOMUNIKACIJA
Beograd, jun 2010.
Pojam medij se može odrediti kao posrednik prenosa poruke od pošiljaoca do primaoca. U tom smislu medijem se može smatrati neki objekt ili subjekt kojim je poruka posredovana. Medij je posrednik koji sadrži svoje specifične osobine i zato se ne može uzimati kao puko tehničko sredstvo koje omogućuje prenos neke informacije. Rad Maršala Makluana upravo se bazira na mišljenju da mediji nisu samo sredstvo prenosa poruka i da poruke podležu medijima i gube svoj prvobitni značaj. „Primer električne svetlosti može se, s tim u vezi, pokazati poučnim. Električna svetlost је čisto obaveštenje. Ona predstavlja tako reći, opštilo bez poruke, sem ako se ne koristi za ispisivanje nekog oglasa ili imena... Svejedno je da li se svetlost koristi za operaciju mozga ili noćne bezbol-utakmice. Moglo bi se tvrditi da su te delatnosti na neki način ‘sadržina’ električne svetlosti, jer ne bi mogle postojati bez električne svetlosti. Ovom činjenicom jedino se povlači to da ‘opštilo predstavlja poruku’, zato što upravo opštilo uobličuje i određuje razmeru ljudskog i udruživanja i delanja.” Makluanovo geslo „Medij je poruka“ predstavlja izjednačenje subjekatskog i predikatskog izraza odnosno dolazi do identifikacije. Da bi se razumela poruka ovog iskaza potrebno je strukturalno kretanje od reči do reči sa prethodnim semantičkim znanjem. Iskaz „Medij je poruka“ je skraćen i sažet složeni diskurs koji, može se reći, skriva u sebi pojašnjenje i negaciju: medij nije sadržaj već poruka. „Učinak medija snažan je i dubok upravo zato što mu je kao ’sadržaj’ dan drugi medij“
Makluan govoreći o medijima, ima antropološki pristup. Antropologija kao nauka proučava način na koji ljudi žive svakodnevni život, pokušava da dâ odgovore na pitanja šta za unapređenje kvaliteta života znači današnja napredna tehnologija. Aktuelna su pitanja otuđenja i depersonalizacije i to da li elektronska civilizacija stvara bezličnog, usamljenog, introvertnog čoveka. Jednom rečju, u kojoj meri tehnika oslobađa čoveka, a koliko ga zarobljava. „Naime, ’poruka’ svakog medija ili tehnologije jeste promenjena razmera, brzine ili uzorka koje unosi u ljudske odnose“ Proces zamenjivanja čovekovih prirodnih organa i čula tehnološkim sredstvima važan je događaj u razvoju čovečanstva. Makluan to objašnjava pojmom tehnoloških produžetaka. „Svaki pronalazak ili tehnologija produžetak su ili samoamputacija naših fizičkih tela, a takav produžetak takođe zahteva nove omere ili nove ravnoteže među ostalim organima i produžecima tela.“ Makluan ističe da proizvodi moderne nauke nisu sami po sebi ni dobri ni loši već da njihovu vrednost određuje način na koji se upotrebljavaju. „Nijedna stvar, nijedna pojava nije loša sama po sebi; ona takva postaje zloupotrebom“ Tačno je da svaki tehnološki produžetak utiče na amputaciju ili modifikovanje nekog drugog produžetka ili svojstva, ali ne treba zaboraviti da struktura svakog medija kreira nove forme svesnosti. Bez obzira na sadržaj onoga što se prenosi javljaju se novi načini „osećanja“ koje podstiče svaki medij. Doba električnih medija i automatizovane tehnologije jeste doba nesvesnog i ravnodušnosti ali u isto vreme i i svesnosti nesvesnog. „ Promatrati, upotrebljavati ili opažati neki naš produžetak u tehnološkom obliku nužno znači prihvatiti ga.“
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta