Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bankarski poslovi". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


OTVORENI UNIVERZITET „APEIRON“ TRAVNIK
FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE U TRAVNIKU
BANKARSKI POSLOVI
SEMINARSKI RAD
PREDMET: Bankarstvo
SADRŽAJ
UVOD 3
1. BANKARSKI POSLOVI 4
1.1. Formiranje i vrste izvora sredstava 4
1.1.1. Finansijski potencijal 4
1.1.2. Kreditni potencijal 5 1.1.3. Izvori banke 5
1.2. Depoziti 6
1.3. Nedepozitni izvori 8
1.4. Politika formiranja optimalne strukture izvora sredstava 8
1.5. Kreditni plasmani 9
1.5.1. Vrste kredita 9
1. 5.2. Kratkoročni krediti 10
1.5.3. Dugoročni krediti 12
1.5.4. Krediti stanovništvu 13
1.6. Uslužni bankarski poslovi 14
1.7. Specifični bankarski poslovi 16
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22
UVOD
Premda je tema ovog seminarskog rada „Bankarski poslovi“, potrebno je prije svega reći šta su to zapravo banke, a u daljoj razradi teme će biti navedne sve značajke vezane uz navedenu temu.
Iz same definicije banke možemo zaključiti da ona u suštini obavlja dva temeljna bankarska posla: da prima depozite i odobrava kredite. Međutim, osim tradicionalnih bankarskih poslova, posljednjih godina banke obavljaju i neke druge poslove koji u njezinoj bilansi predstavljaju izvanbilansne pozicije. Znači, to su poslovi koji se ne bilježe u bilansi banke, ali njihovo praćenje je bitno jer s vremenom mogu prijeći u bilansu. Izvanbilansni poslovi su: obaveze po garancijama, kreditnim linijama ili aktivnosti s izvedenicama na finansijskom tržištu.
Bankama je glavni i osnovni cilj dugoročno i uspješno obavljanje bankarski poslova.
Hipoteza: Bankarski poslovi su poslovi koje banka obavlja na zahtjev klijenta ili temeljem zakonskih propisa. Raznolikost bankarskih poslova zavisi od razvijenosti finansijskih institucija, finansijskih instrumenata te načina finansiranja ekonomskih jedinica.
Cilj istraživanja: objasniti koji su to izvori sredstava u bankama, koje vrste bankarskih poslova imamo i objasniti one najznačajnije za banku.
BANKARSKI POSLOVI
1.1. Formiranje i vrste izvora sredstava
Svaka banka ima svoju temeljnu zadaću. Temeljna zadaća banke je prikupljanje slobodnih novčanih sredstava brojnih klijenata s ciljem da ta sredstva usmjeri u kreditne i druge oblike plasmana. Izvori sredstva banke nalaze se u pasivi bilansa banke, te se stoga i nazivaju pasivni bankarski poslovi. Banka sredstva pribavlja iz različitih izvora, od depozita do emisije vrijednosnih papira.
AKTIVA(potraživanja) PASIVA(izvori) Gotovina Depoziti Krediti Nedepozitni izvori Investicije(nekreditni plasmani) Trajni kapital(dionice, zadržana dobit, rezerve) Vlasnička ulaganja Ostalo Ostalo Tablica 1. Bilansa banke
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta