Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za Rukovodeće Kadrove u Novom Sadu
Seminarski rad iz predmeta: Pravni položaj privrednih subjekata
Tema: Akcionarsko društvo
Mladenovac, 08. Januar 2010
Sadržaj
POJAM I OSNOVNA OBELEŽJA PRIVREDNOG DRUSTVA..................1
AKCIONARSKO DRUŠTVO...........................................................................2
Pojam i odgovornost za obaveze........................................................................2
Osnivački akt i statut..........................................................................................3
Ulog u akcionarsko društvo...............................................................................4
Vrste akcionarskog društva.............................................................................. 5
Akcije i druge hartije od vrednosti...................................................................6
Organi akcionarskog društva............................................................................8
Prestanak akcionarskog društva.....................................................................10
Prava i obaveze spoljnotrgovinskog akcionarskog društva..........................11
Prestanak spoljnotrgovinskog akcionarskog društva...................................12
Zaključak...........................................................................................................13
Izvori...................................................................................................................14
Pojam i osnovna obeležja privrednog društva
Pojam privrednog društva određen je u članu 2. stavu 1 Zakona o privrednim društvima iz 2004: " Privredno društvo je pravno lice koje osnivaju osnivačkim aktom pravna i/ili fizička lica, radi obavljanja delatnosti radi sticanja dobiti".
Privredno društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti.
Pravni položaj privrednog društva ima sledeća osnovna obeležja:
pravni subjektivitet
Privredno društvo ima svojstvo pravnog lica na osnovu zakona. Pravno lice i fizičko lice su oblici ispoljavanja pravnog subjektivitata u pozitivnom pravu. Privredno društvo je pravni instrument njgovih ekonomskih vlasnika za obavljanje društveno – korisne delatnosti, a radi maksimalizacije dobiti.
Samostalnost
Privredno društvo je samostalni subjekt u pravu u odnosu na njegove osnivače i lica koja mu naknadno pristupe, u odnosu na druge privredne subjekte i državu. Samostalnost privrdnog društva sa aspekta unutrašnjih odnosa znači da ono samostalno istupa na tržištu, samostalno planira poslovanje i razvoj, samostalno određuje elemente svog poslovanja, samostalno raspoređuje prihode, rashode, dobit u skladu sa propisima, samostalno se udružuje sa drugim privrednim društvima itd.
Temelj samostalnosti društva je njegova imovina na osnovu koje istupa u pravnom prometu i preuzima obaveze iz tog prometa.
voljni način nastanka
Privredno društvo je tvorevina volje njegovih osnivača. Nastalo zato što su to njegovi osnivači hteli i što su tu svoju volju izrazili u ugovoru o njegovom osnivanju.
racionalno organizovano jedinstvo materijalnih i personalnih elementa, radi obavljanja određene delatnosti i sticanja dobiti.
Privredno društvo, sastoji se od imovine i lica funkcionalno i racionalno povezanih u odredjenu organizaciju, radi postizanja odredjenog cija. Odnosno, ako je posmatrano sa aspekta unutrašnjih odnosa, društvo predstavlja odredjenu "organizaciju" i ima svoje organe preko kojih formuliše I izražava svoju volju.
Vrste privrednih društava
Privredna društva se mogu klasifikovati na razne načine, zavisno od kriterijuma koji se uzme kao merodavan. Pomenućemo samo neke podele.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta