Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Egipatska matematika". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Matematički fakultet, Beograd
Seminarski rad
Predmet: Metodika nastave matematike
Tema: Egipatska matematika
Jun, 2004
Sesostris je podelio Egipatsku zemlju stanovnicima. Ako bi se reka izlila i uništila određeni deo nečijeg imanja kralj bi poslao osobe koje bi odredile i izmerile veličinu gubitka. Iz ove prakese, se razvila geometrija u Egiptu odakle je prenešena u Grčku.
Egipat
Rana egipatska matematika
Civilizacija se generalno razvila u dolinama dvaju velikih reka. Nil je jedna od svetskih najvećih arterija trgovine, a njegova plodna dolina je jedna od najvećih svetskih bašta. Egipat je bio dobro zaštićena zemlja, a civilizacija je imala više prilike na nesmetani razvoj nego što je to bio slučaj u zemljama kao što su Mesopotamija, Fenicija, Indija i Kina. Štaviše, umetnost, koja se ogleda na zidnim skulpturama, je bila daleko naprednija u 4. milenijumu p.n.e. nego kod nrp. Sumeraca, pa postoji razlog da verujemo da je i nauka takođe bila u prednosti u odnosu na druge zemlje.
Najraniji datirani događaj u ljudskoj istoriji je predstavljanje egipatskog kalendara od 12 meseci od 30 dana plus 5 dana za slavlje u godini 4241. p.n.e. Ovakvo postignuće kao što je kreiranje kalendara, koji je bio bolji od onog koji je korišćen u Evropi, od vremena Rimljana sve do reforme Gregorija XIII (1582), i u nekim pogledima bolji od onog koji se koristi danas, pokazuje visoku razvijenost računanja i astronomije. Ni jedan autentičan podatak matematičkog napretka u drugim zemljama ne datira toliko dugo kao ovaj.
On seže čak u kameno doba, više od hiljadu godina pre najranije kamene grnčarije i mnogo pre nego što su mnogi narodi imali i najmanju ideju o alfabetu (u današnjem smislu termina).
Digađaj kao što je ovaj je tihi ali moćni svedok dostignuća tadašnje aritmetike i astronomije. Štaviše, naš kalendar je jedva bedna adaptacija ovo drevnog egipatskog kalendara.
Treći milenijum p.n.e. u Egiptu
'' Otprilike jedna generacija pre 30.veka p.n.e. je postavila temelje zidarstva pomoću tesanog kamena, a u generaciji posle 30. veka p.n.e. velika piramida u Gizi je podignuta''.
Sa neverovatnim ubrzanjem u razvoju kamenog zidarstva Egipćani su prešli put od najranijeg primera kamenog zidarstva 3000.god. p.n.e. do Velikih piramida 2900.god. p.n.e. Pradedovi su počeli da prave prve zidove od kamena negde oko 3000.god. p.n.e. a njihovi praunuci su podigli veliku piramidu u Gizi negde oko 2900.god. p.n.e.
Teško je i zamisliti misli i osećanja ovih ranih arhitekata, dok su kovali preliminarni plan. Egipćanski inženjeri su rano naučili da prenose pravu liniju preko uzvišica zemaljske površine. U svom nastojanju da zabeleže različite nivoe Nila u svim dužinama, egipatski inženjeri su bili suočeni sa problemom mapiranja, preciznijim od onog koji smo sretali kod velike piramide. Jedna studija pokazuje da se njihova nulta tačka, koja se nalazila ispod nivoa vode, u svim proračunima nalazila u istoj ravni.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta