Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet komunikacije preko Skype-a". Rad ima 73 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
ČAČAK
Diplomski rad:
INTERNET KOMUNIKACIJA
PUTEM SKYPE-a
_________________ __________________ SADRŽAJ
 
1. UVOD TC "1. UVOD" \f C \l "1"
1.1. Šta je Internet komunikacija XE "Internet komunikacija" ? TC "1.1. Šta je Internet komunikacija?" \f C \l "2"
Internet XE "Internet" je svetska globalna mreža koja obuhvata celu zemaljsku kuglu sa više stotina miliona korisnika. Nastao je 1983. godine cepanjem tadašnje vojne mreže Arpanet XE "Arpanet" XE "Arpanet" , na Internet i Arpanet. Internet je tada imao samo 500 korisnika ali je njihov broj do danas porastao na preko 500 miliona.
Zadatak te mreže je bio komunikacija između udaljenih korisnika računara. Komunikacija XE "Komunikacija" je razmena informacija između najmanje dva učesnika od kojih je jedan izvor informacija, a drugi primaoc informacija. U Internet komunikaciji razlikujemo:
Klijent – server komunikaciju (razmena informacija između klijenta i servera)
Klijent – klijent komunikaciju (razmena informacija između klijenata)
Sika1. Internet komunikacija
Međusobno razmenjivanje informacija putem Web-a između krajnjih korisnika se odvija preko nekog servera, ali se ta komunikacija ipak naziva klijent-klijent komunikacija. Najčešći oblici Internet komunikacije su:
Elektronska pošta XE "Elektronska pošta" (e-mail) - servis za prenos tekstualnih poruka (moguće je dodavanje i dokumenata koji nisu tekstualnog sadržaja)
Chat XE "Chat" - oblik komunikacije dva ili više korisnika putem Interneta u realnom vremenu (real-time)
Newsgrupe XE "Newsgrupe" - servis čija je svrha uključivanje u diskusione grupe (tzv. news grupe) i spajanje ljudi istih interesovanja ili područja delatnost
Forumi XE "Forumi" - oblik komunikacije koja je podeljena na tematski i organizacioni deo. Forumi su „mesta“ za diskusiju gdje se mogu postavljati različita pitanja, zavisno od tematske grupe, daju se odgovori, dopisuje se, razmenjuju mišljenja, odnosno razmenjuju različite informacije između učesnika rasprave i grupa
Kao poseban oblik moderne komunikacije, poslednjih godina se javila i Internet telefonija, koja je povezala tradicionalnu telefoniju sa Internet mrežom. Na taj način je stvorena nova vrsta komunikacije, koja je bez potrebe za izmenama u arhitekturi javne mreže (PTT mreže), iskoristila njene postojeće resurse i glasovnu komunikaciju učinila gotovo besplatnom.
Da bi se ostvarila Internet telefonija potrebni su: računar, slušalice, mikrofon, Internet konekcija i neki od softwar-a za komunikaciju (npr: Skype, Google Talk) koji su potpuno ili delimično besplatni (zavisno od paketa usluga). S obzirom da je cena računara i računarske opreme prilično niska, ovaj vid komunikacije je sada svima lako dostupan a cena razgovora putem Interneta se svodi na cenu Internet usluga koju nam obezbeđuje Internet provajder.
1.2. Prednost Internet telefonije TC "1.2. Prednost Internet telefonije" \f C \l "2"
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta