Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
KATEDRA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
Seminarski rad:
CEPT
(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)
Predmet:
Poštanski saobraćaj
Crnjanski Miloš 4528
Todorić Dejan 4491
Novi Sad, decembar 2008.
SADRŽAJ
1.Uvod.......................................................................................................................2
2.Uži poštanski savezi...............................................................................................3
3.O CEPT-i................................................................................................................4
3.1. Istorijski razvoj CEPT-e................................................................................4
3.2.Članovi CEPT-e..............................................................................................6
4.Organizacija CEPT-e..............................................................................................8
4.1 .ECC(Electronic Communications Committee).............................................9
4.2.ERO(European Radiocommunications Office).............................................10
5.Uređenje CEPT-e.................................................................................................. 11
6.Spisak tema kojima se bavi polisa ( politika , smer, ...) CEPT-e.......................... 16
7.Zaključak ...............................................................................................................18
8.Literatura................................................................................................................19
1.UVOD
Tročlani tim, koji čine Simić Đoko, Crnjanski Miloš i Todorić Dejan, dobio je zadatak da istraži funkcionisanje i organizaciju CEPT-e(European Conference of Postal and Telecommunications) kao užeg poštanskog saveza.
2.UŽI POŠTANSKI SAVEZI EMBED Equation.3
Ustav Svetskog poštanskog saveza dozvoljava zemljama članicama osnivanje užih poštanskih saveza zbog specifičnih potreba i interesa određenih poštanskih uprava a imajući u vidu geografske, kulturne, istorijske, ekonomske i druge odnose zemalja. Osnovno je da Akta užih saveza ne mogu biti u suprotnosti sa Aktima Svetskog poštanskog saveza i ne mogu korisnike ovih usluga dovoditi unepovoljan položaj. Predstavnici užih saveza mogu kao posmatrači učestvovati u radu Kongresa saveza i drugih njegovih organa. Uže poštanske saveze čine najmanje tri poštanske uprave i njihova Akta se dostavljaju Međunarodnom birou radi kontrole u pogledu eventualnih odstupanja od Akata Saveza.
Tokom vremena osnovana je dosta užih poštanskih saveza od kojih su neki već prestali da funkcionišu. Navedimo samo neke značajnije poštanske saveze:
Panamski poštanski savez, osnovan 1911. godine sa 23 zemlje članice,
Nordijski poštanski savez( Švedska, Norveška, Finska, Danska i Island) osnovan 1935.god,
Evropski savez za poštu i telekomunikacije(cept), osnovan 1959.godine obuhvatio je 22 . zemlje
3. O CEPT-i
CEPT je organizacija koja je formirana s ciljem da se bavi pitanjima regulative u oblasti pošta i telekomunikacija(slika 1.)Osnovni cilj CEPT-a je da ojača saradnju između članica i ojača njihove veze na polju evropskih pošta i elektronskih komunikacija.
Slika 1:CEPT kao regulator u oblasti pošta i telekomunikacija
3.1.Istorijski razvoj CEPT-e
CEPT-a (The European Conference of Postal and Telecommunications) je osnovana 1959. godine od strane 19 zemalja, tj. od njihovih ptt uprava, čiji se broj tokom prvih 10 godina proširio na 26. Prvi članovi su bili oni koji su imali monopol nad poštanskim i telekomunikacionim administracijama. CEPT-ine aktivnosti su podrazumevale kooperaciju na komercijalnim, operacionim, regulativnim i tehničkim standardizovanih pitanjima(tema).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta