Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Algoritmi". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.OTVORENI UNIVERZITET
“APEIRON” U TRAVNIKU
TRAVNIK
FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE
ALGORITMI
SEMINARSKI RAD
TRAVNIK , februar 2010
OTVORENI UNIVERZITET
“APEIRON” U TRAVNIKU
TRAVNIK
FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE
ALGORITMI
SEMINARSKI RAD
Premet: Principi Programiranja
Smijer: Poslovna Informatika
TRAVNIK , februar 2010
S A D R Ž A J
TOC \o "1-3" \h \z \u
2. PREDSTAVLJANJE ALGORITAMA........................................................................................5
3.3 Ciklična struktura (iteracija).................................................................................................11
5. ZAKLJUČAK.............................................................................................................................15
U V O D
Al-Khowarizmi (780-850) je uzbekistanski matematičar .
Al-Kvarizmi je rodjen u mestu Khwarizm (danas Khiva) u Uzbekistanu. Puno ime mu je Abu Ja'far Mohammed Ibn Musa al Khowarizmi. Radio je u Bagdadu i prvi je uveo arapske brojeve u matematiku. Spada u red najzaslužnijih matematičara, geografa i astronoma arapskog svijeta. Njegova knjiga Kitab al jabr w'al-muqubala je postala algebra. Isto tako pravila rješavanja iz početka prvenstveno matematički problema su iskrivljavanjem imena al Khowarizmi nazivana algoritmi.
Al-Kvarizmijev rad "Računanje sa kompleksnim brojevima i ostacima", predstavlja zapravo uvod u korišćenje aritmetike, što je kasnije nazvano algebrom.
Otuda se Al-Kvarizmi smatra ocem algebre i od njegovog imena izveden je naziv algorismi (algoritmi). Prema korijenu riječi bilo bi pravilno umjesto algoritmi koristiti algorizmi. Ali kako jezik nije znanost nego skup dogovora, izgleda da je dogovoreno da najčešće greške postaju jezična pravila.
Tako mi danas imamo algoritme, a oni su niz preciznih uputa koje nas korak po korak vode do rješenja nekog problema.
On je prikazao rešenja nekih aritmetičkih problema u obliku uputstava koja su se sastojala od tačno odredjenih osnovnih koraka koja su kasnije nazvana algoritmima. Razvojem računara algoritmi su postali samostalno i važno područje računarskih nauka.
1. ŠTA JE ALGORITAM ?
Algoritam je u opštem slučaju konačni redoslijed operatora, elementarnih obrada i pravila o njihovoj primeni u cilju dobijanja rješenja nekog problema. Izvodjenje svakog operatora predstavlja jedan algoritamski korak. Sa računarskog stanovišta ova definicija nije dovoljna pa se mora dopuniti sa sa još nekim uslovima koje algoritam mora da zadovolji.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta