Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ РУКОВОДЕЋИХ КАДРОВА У ПРИВРЕДИ
СЕМИНАРСКИ РАД
ПРЕДМЕТ: ПРИВРЕДНО ПРАВО
ТЕМА:АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ПРОФЕСОР:Зоран Јеротијевић СТУДЕНТ:Ивана Мијаиловиц,Д-528-09
ДАТУМ:16.12.2009.године
ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА НОВИ САД
Садржај
Увод-Привредно друштво 2
Појам и предмет акционарског друштва 3
Оснивање и уређење 3
Основни органи акционарског друштва.................................................................5
Важност управљања акционарским друштвима....................................................6
Предности акционарског друштва..........................................................................8
Подела акционарског друштва................................................................................8
Управа акционарског друштва...............................................................................9
Акције и друге хартије од вредности......................................................................9
Подела акција............................................................................................................9
Престанак друштва..................................................................................................11
Закључак....................................................................................................................12
.
УВОД
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
Привредно друштво је правно лице које оснивају оснивачким актом правна и физичка или само правна или физичка лица, ради обављања одређење делатности у циљу стицања добити. Привредно друштво обавља све делатности које су законом дозвољене.
Према критеријуму организационо-правне форме привредна друштва се деле на:
Привредна друштва у ужем смислу,
Привредна друштва у ширем смислу,
Предузећа.
У привредна друштва у ужем смислу убрајају се - акционарска, командитна, ортачка и друштва са неограниченом одговорношћу.
У привредна друштва у ширем смислу убрајају се – банке, берзе, задруге итд.
У предузећа убрајају се друштвена,државна и јавна.
Нас интересује привредно друштво у ужем смислу, односно, акционарско друштво, а у даљем раду видећете опширније о њему.
Појам и предмет акционарског друштва
Акционарско друштво је привредно друштво које оснивају једно или више правних лица или једно или више физичких лица у својству акционара. Основни капитал акционарског друштва увећава се продајом акција које су издате од стране тог предузећа. Акције имају одређену номиналну вредност, а њихов збир представља основни капитал тог предузећа.
Савремене привреде тржишних земаља из идеолошких и економских разлога прихватају све више општи тренд укључивања запослених у акционарство, било кроз приватизацију државног привредног сектора, било кроз укључивање запослених (и пензионера) у акционарство већ приватизованих акционарских друштава. На овој основи креира се једна форма акционарског друштва и акција са доста специфичности на плану управљања и посебно специфичности на плану рестрикције слободног располагања акцијама. Уз то, на овој основи настају и нове форме акција или других хартија од вредности или права, која имају одраза на систем управљања акционарским друштвом.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta