Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


OTVORENI UNIVERZITET „APEIRON“ TRAVNIK
FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE U TRAVNIKU
INTERNET
SEMINARSKI RAD
PREDMET: «POSLOVNA INFORMATIKA»
SEMESTAR: prvi (I)
SMJER STUDIJA: Opće pravo
TRAVNIK, januar 2010.
SADRŽAJ
1. UVOD ..........................................................................................................................................1
2. PRISTUP INTERNETU.............................................................................................................2
3. INTERNET ADRESA................................................................................................................3
4. INTERNET PROTOKOLI........................................................................................................4
4.1. IP (INTERNET PROTOKOL)..............................................................................................4
4.2. TCP (Transmission Control Protocol)...................................................................................4
5. INTERNET SERVISI................................................................................................................5
6. MJERE ZAŠTITE NA INTERNETU......................................................................................6
6.1. KORISNIČKO IME (User Name)........................................................................................7
7. MJERE ZA STVARANJE SIGUROSNIH SISTEMA...........................................................9
8. NAČINI I ALATI ZA STVARANJE SIGURNOSNIH SISTEMA.....................................10
8.1. BACKUP.............................................................................................................................10
8.2. ANTI-VIRUSNI SOFTVERI..............................................................................................10
8.3. FIREWALL.........................................................................................................................10
8.4. SPYWARE..........................................................................................................................11
8.5. SIGUROSNE ZAKRPE......................................................................................................11
8.6. SIGUROSNE ŠIFRE...........................................................................................................11
8.7. PREVENTIVE.....................................................................................................................12
8.8. DOBRA SIGUROSNA PRAKSA.......................................................................................12
9. OSTALE VRSTE ZAŠTITA...................................................................................................13
10. ZAKLJUČAK.........................................................................................................................14
11. LITERATURA........................................................................................................................15 1. UVOD
Internet je globalna, svjetska, računarska mreža koja okuplja stotine miliona korisnika širom svijeta koji međusobno komuniciraju. Za Internet se često kaže da je mreža svih mreža. Internet se koristi u svim sferama života, od hobija do poslovnih informacija.
Godine 1961. ministarstvo odbrane SAD, odnosno Agencija američkog ministarstva odbrane za napredna istraživanja (Advanced Research Projects Agency, ARPA) dala je vodećim američkim univerzitetima zadatak da smisle i naprave računarski sistem, koji je trebalo da poveže američke univerzitete, kao centre znanja i vladine ustanove, kao centre odlučivanja.
Tako je 1969. godine stvorena mreža ARPANET. Sistem je napravljen u obliku paukove mreže. Više nije bilo centralnog računara, a u slučaju prekida i uništavanja jednog dijela mreže, podaci bi se preusmeravali alternativnim putevima.
Godine 1989. mreža se internacionalizuje i dobija ime Internet.
Važno: Internet predstavlja mrežu više desetina miliona računara koji su međusobno povezani na različite načine. Svi ti računari, korišćenjem TCP/IP protokola međusobno komuniciraju. Na osnovu Internet adrese tačno znamo kom računaru je poruka upućena.
Internet svojim korisnicima nudi veliki broj usluga - servisa. Najčešće korišćeni servisi su: e- mail, World Wide Web (WWW), FTP, Newsgroups, Chat, servisi za pretraživanje.
Da bi se Internet mogao pouzdano koristiti, neophodno je sprovesti određene mjere zaštite.
KLJUČNE RIJEČI: PRISTUP INFORMACIJAMA, PROVAJDERI, IP ADRESA, INTERNET PROTOKOLI, SERVISI, MJERE ZASTITE
Slika 1.1. Internet Explorer - Icon
2. PRISTUP INTERNETU
Računari pristupaju Internetu na različite načine:
Preko lokalnih računarskih mreža koje su stalno ili privremeno povezane na Internet
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta