Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biomasa". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Vu i Nemanja
7813
MA INSKI FAKULTET BANJA LUKA Za tita ivotne sredine i odr ivi razvoj
SADR AJ : UVOD ....................................................................................................... 2 VRSTE BIOMASE ................................................................................... 3 umska biomasa ................................................................................... 3 Biomasa iz drvne industrije .................................................................. 3 Poljoprivredna biomasa ........................................................................ 3 Energetski nasadi .................................................................................. 4 Biomasa sa farmi ivotinja ................................................................... 4 Biogoriva .............................................................................................. 4 Gradski otpad ........................................................................................ 4 PRIMARNE TEHNOLOGIJE PRERADE BIOMASE Briketiranje i peletiranje . Biohemiska prerada . Anaerobna digestija (truljenje, razgradnja) . Fermentacija . Esterifikacija Termo-hemijska prerada Sagrojevanje . Piroliza TEKST IZ STUDIJE
POTENCIJALI I MOGU NOSTI BRIKETIRANJA I PELETIRANJA OTPADNE BIOMASE NA TERITORIJI POKRAJINE VOJVODINE 10
.5 . .5-6 .. .6 ... ..6 .7 ..7-8 . .9 .9 ..9
..
ODR IVOST KORI TENJA BIOMASE BIOGORIVA I CO2 PREDNOSTI KORI TENJA BIOMASE Ekolo ki aspekti za kori tenje biomase Ekolo ki aspekt u pogledu mikro I makro eko-sistema Prvivredni aspekti za kori tenje biomase NEDOSTATCI BIOMASE ZAKLJU AK ... ...
...10 10 .11 .11 .11 ...11 ..12 12
..
Seminarski rad
--BIOMASA KAO OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE--
-- 1--
Vu i Nemanja
7813
MA INSKI FAKULTET BANJA LUKA Za tita ivotne sredine i odr ivi razvoj
UVOD
Op ti pojam biomase veoma je irok I podrazumeva organsku materiju biljnog I ivotinjskog porekla. BIOMASA- definicija Prema direktivi EU i Vije a Europe broj 2003/30/EC od 08.05.2003. prema lanu 2: BIOMASA je definisana kao biorazgradivi dijelovi proizvoda, otpada ili ostataka iz poljoprivrede, umski otpad i otpad srodnih industrija kao i biorazgradivi dijelovi industrijskog i gradskog otpada Biomasu ine proizvodi biljnog i ivotinjskog svijeta, u to se ubrajaju neiskori teni dijelovi umarsko drvne industrije, poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije, komunalnog otpada organskog porijekla i sl. U poljoprivrednoj proizvodnji ostaje velika koli ina neiskori tene biomase Razni ostaci u ratarskoj proizvodnji kao to su: ostaci pri rezidbi vo ki, vinove loze i maslina, slama, kukuruzovina, stabljike suncokreta, i sl. relativno su lako iskoristiv oblik energije. Koriste se kao sirovina za razne oblike lo i ta.
Prema procenama od ukupno nastale biomase na planeti Zemlji iskoristi se manje od 4 % (za hranu ljudi i ivotinja, za proizvodnju papira i kartona, u energetske svrhe -gorivo, itd). Energetska primena biomase ve im delom ograni ena je na drvo kao gorivo za lo enje, to uglavnom nije ekolo ki opravdano i ne mo e biti osnov za dalje pove anje upotrebe biomase . Primarna prednost biomase kao izvora energije je u njenoj obnovljivosti. Upravo ova karakteristika daje su tinsku prednost biomasi u odnosu na klasi na fosilna goriva koja su u vremenskom periodu neobnovljiva. Dakle, trebalo bi racionalno koristiti energiju i izbe i iscrpljivanje prirodnih izvora koji se ne obnavljaju. Istovremeno se mora spre iti zaga enje ivotne sredine, kako bi se ivot u prirodi odvijao normalno. Snabdevanje energijom danas je prete no bazirano na fosilnim gorivima. Pre 250 godina ove anstvo je bilo upu eno skoro isklju ivo na regenerativne izvore energije, od kojih je najzna ajnija bila biomasa. U periodu burnog razvitka i napretka ljudskog dru tva u celini, kori enje regenerativnih izvora energije je potisnuto zbog njihove neekonomi nosti u odnosu na fosilna goriva. Na a zemlja ima relativno visoku stopu rasta potro nje energije a to upu uje na racionalno kori enje i najmanjih koli ina dostupnih energenata. Ovakve okolnosti jasno nala u I pronala enje mogu nosti za ve e kori enje biomase kao izvora za dobijanje energije. Kori enje biomase u BiH ima zna aj, ne samo za trenutno re avanje problema manjka energije I njene visoke cene, ve i za re avanje problema za tite ivotne sredine. Dodatni zna aj razmatranjima potencijala obnovljivih izvora energije u celini, daje proces prilago avanja I pripreme za uklju ivanje BiH u Evropsku integraciju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta