Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "ADHD". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Hiperaktivni poremećaj pažnje
Hiper-Aktivni Poremećaj Pažnje(ADHD-ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER) je stanje koje se primjećuje kod neke djece u predškolskom i ranom osnovnom obrazovanju. Za ovu djecu je teško da kontrolišu svoje ponašanje i da obraćaju pažnju. Procijenjeno je da 3-5% djece imaju ADHD,ili približno oko 2 miliona djece u SAD-U. Ovo znači da u učionici od 25-30 djece najvjerovatnije barem jedno ima ADHD.
ADHD je prvobitno opisao dr.Heinrich Hffman 1845god. fizičar koji je pisao knjige o medicini i psihijatriji. Dr. Hoffman je takođe bio i poeta, koji se zainteresovo za pisanje djeci - jer nije mogao da nađe prikladne knjige za čitanje svom trogodišnjem sinu. Kao rezultat toga, knjige poema su kompletirane ilustracijama o djeci i njihovim karakterima «The story of fidgety Philip» - je tačan opis dječaka koji je imao ADHD. Tek 1902 god. Sir George F. Still je objavio seriju ovakvih lektira za Royal Koleđ Fizičara u Engleskoj. U knjigama je opisana grupa impulsivne djece sa značajnim problemima u ponašanju, izazvane genetskim poremećajem a ne zato, kako se tvrdilo prije, zbog siromaštva u porodici.Od tada je izdato mnogo naučne literature o ADHD - u info. o njenoj prirodi, posljedicama i lječenju.
Djete sa ADHD - om se suočava sa poteškoćama ali i sa ne premostivim preprekama. Da bi postigli njihov pravi potencijal ,djeca bi trebala primati pomoć, razumjevanje od roditelja, staratelja i naravno od javnog obrazovnog sistema.Ovaj dokumenat nudi informacije o ADHD - u i njegovim menadžmentu ukljućujući istraživanja o ljekovima, intervencijama u ponašanju i također izvore o obrazovnim opcijama. ADHD se često nastavlja i do odraslog doba. Ovaj dokument takođe sadrži i odjeljak za dijagnoze i lječenja ADHD - a kod odraslih (prevod str. 1)
Simptomi
Osnovne karakteristike ADHD - a su nepažnja, hiperaktivnost i impulsivnost.Ovi simptomi se javljaju veoma rano kod djece. Mnogo normalne djece mogu imati ove simptome ali u niskom nivou, ili se čak ovi simptomi mogu javit usljed druge vrste poremećaja, veoma je važno da dijete procjeni stručnjak za propitivanje i da donese pravilnu dijagnozu.
Simptomi ADHD - a su često pračeni sa impulsivnošću i hiperaktivnošću vodeći ka nepažnji, ali ovi simptomi se mogu zadržati kod djeteta duže i od godinu dana. Različiti simptomi se javljaju u različitim okruženjima ili postavkama, ovisno od situacije u kojoj se nađe samokontrola dijeteta. Dijete koje nemože «da sjedi mirno»biće primjećeno u školi ali nepažnja i dnevno sanjarenje neće se toliko primjetit. Impulsivno dijete koje reaguje prije nego promisli, može se gledati i kao «problem discipline», dok dijete koje je pasivno i sporo, možemo mislit kao da je »nedovoljno motivisano»ali sve ovo takođe može navoditi na različite tipove ADHD - a. Sva dijeca su ponekad nemirna, ponekad nerazmišljaju, sanjre po danu, ali kad diječija hiperaktivnost, slaba koncentracija ili impulsivnost počinju da utiču na ponašanje u školi, odnose sa drugom dijecom ili na ponašanje kod kuće ,može se uzeti u obzir da dijete ima ADHD. Ali zbog raznih simptoma koje ADHD ima, nije lako ga dijagnosticirati.Ovo se posebno odnosi kad je nepažnja kod dijeteta primaran simptom.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta