Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Mehanika neprekidnih sredina ". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET BANJA LUKA ODSJEK ZA FIZIKU
SEMINARSKI
TEMA:
RAD
Iz predmeta Uvod u teorijsku mehaniku
MEHANIKA NEPREKIDNIH SREDINA
Banja Luka, Februar 2006. godine
MEHANIKA NEPREKIDNIH SREDINA
M.Desančić, D.Ribić, M.Vrućinić
KINEMATIKA NEPREKIDNIH SREDINA
1. Pojam beskonačno male čestice
Možemo reći da u opštem slučaju makroskopsko tijelo vrši složeno kretanje kada na njega djeluje ma koja sila. Takvo kretanje se u osnovi može razložiti na translatorno pomjeranje tijela, njegovu rotaciju oko trenutne osi i deformaciju. Posmatrajući kretanje ove sredine kao skup kretanja njegovih pojedinih vrlo malih dijelova najlakše se može izvršiti makroskopsko izučavanje položaja, pomjeranja i deformacije neprekidnih sredina. Bitno je spomenuti ovi dijelovi zauzimaju beskonačno male zapremine ∆ V. Fizički beskonačno mala zapremina se tretira kao infinitezimalna i u matematičkom smislu tj. kao tačka pa ćemo ovakve beskonačno male dijelove kontinuuma zvati fizički beskonačno male čestice. Položaj određene fizički beskonačno male čestice u trenutku t možemo zadati vektorom položaja centra masa ove čestice usrednjen po fizički beskonačno malom intervalu vremena ∆ t, koji je mnogo veći od karakterističnih vremena mikroskopskih kretanja pojedinih molekula, a istovremeno dovoljno mali da se vremenske promjene mikroskopskih parametara sredine u tom intervalu mogu zanemariti. Ako kažemo da se fizički beskonačno mala čestica u trenutku t nalazi u tački r, tada treba imati u vidu da u određivanju ovih veličina postoji netačnost reda ∆ t i (∆V)1/3 . Mehanika neprekidnih sredina ove netačnosti zanemaruje (tj. smatra se da je ∆t=0 i ∆V=0) i smatra se da se može govoriti o promjeni stanja fizički beskonačno male čestice za beskonačno mali r r interval dt, kao i o njenom beskonačno malom pomjeranju dr iz tačke r u tačku r r r + dr , odnosno beskonačno male čestice se tretiraju kao materijalne tačke , tj. jednoznačno im se pripisuje vektor položaja i brzina u svakom trenutku vremena. Ovaj model neprekidnih sredina može se uvesti samo kod takvih mnogočestičnih sistema kod kojih se mogu dobro definisati fizički beskonačno mala zapremina i fizički beskonačno mali interval vremena. Pod česticom neprekidne sredine podrazumjevamo skup od velikog broja čestica ∆N >>1, koji je istovremeno manji od ukupnog broja čestica ∆N<< N. Definisaćemo brzinu čestice neprekidne sredine kao brzinu njenog centra masa:
r r dr (1.1) v= dt Drugi važan pojam mehanike neprekidnih sredina, pored čestice, je i pojam polja. Pod pojmom polja podrazumjeva se svaka fizička veličina koja se može izraziti kao r funkcija položaja tačke sredine r i vremena t. Po svojoj prirodi polja mogu biti : skalarna, vektorska i tenzorska. Skalarno polje masene gustine je količnik usrednjene mase ∆m koja se nalazi u r zapremini ∆V i kao takvo predstavlja masenu gustinu u trenutku t u tački r : r ∆m (1.2) ρ (r , t ) = ∆V
1
MEHANIKA NEPREKIDNIH SREDINA
M.Desančić, D.Ribić, M.Vrućinić
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta