Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET ZA OBRAZOVANJE
DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA
ZA RUKOVODEĆE KADROVE UNIVERZITETA
PRIVREDNA AKADEMIJA NOVI SAD
SEMINARSKI RAD IZ PRIVREDNOG PRAVA
Tema: AKCIONARSKO DRUŠTVO
Novi Sad, maj 2010. godine
SADRŽAJ
Uvod....................................................................................................3
Pojam akcionarskog društva............................................................4
Osnivanje akcionarskog društva.....................................................5
Zatvoreno i otvoreno akcionarsko društvo....................................7
Akcije i druge hartije od vrednosti..................................................9
Dividende i druge isplate akcionarima..........................................10
Osnivačka skupština akcionarskog društva................................10
Nadležnosti osnivačke skupštine.................................................11
Organi akcionarskog društva.......................................................12
Skupština.......................................................................................13
Upravni odbor...............................................................................14
Izvršni odbor.................................................................................15
Zaključak.......................................................................................16
Literatura.......................................................................................17
UVOD
Privredno pravo obihvata sve odnose između poslovnih subjekata i njihovih kupaca i korisnika. Ono je nastalo iz građanskog prava. Dominantno obeležje privrednog prava je njegov međunarodni karakter.
Razvoj trgovine u srednjem veku u Evropi, pored toga što je omogućio ekonomski i kulturni razvoj, direktvo je uticao na razvoj trgovačkog prava i finansijskog poslovanja.
Za privredno pravo je bitan uticaj koji je ostvarilo građansko pravo. Na privredno pravo su uticala i podzakonska akta, čije je poslovanje i primena posebno naglašena u privrednom pravu.
Kao autonomni izvori privrednog prava uočavaju se običaji, uzanse, opšti uslovi poslovanja i trgovačke klauzule i termini. Običaj podrazumeva dobre poslovne običaje i trgovinske poslovne običaje. Uaznse predstavljaju kodifikovane poslovne običaje od strane ovlašćenog tela. Uslovi pod kojima posluje privredni subjekat predstavljaju opšte uslove poslovanja. Trgovačke kaluzule donose ovlašćene trgovačke asocijacije.
POJAM AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Akcionarsko društvo definisano je Zakonom o privrednim društvima iz 2004. godine. Pre toga, Zakon o preduzećima iz 1996. godine takođe određuje ovu formu, a i istoimeni akt iz 1988. godine koji je koristio termin „deoničko društvo“. Akcionarsko pod ovim imenom sreće se i u Zakonu o akconarskim društvima Kraljevine Srbije iz 1896. godine, kao i u jugoslovenskom Trgovačkom zakoniku iz 1937. godine. Iz samog naslova zakona i oblika društva sledi i razlika između termina „akcija“ i „deonica“. U teoriji su podeljena mišljenja o tome kom terminu treba dati prednost. U našem zakonodavstvu je prihvaćen termin akcionarsko društvo. Prema Zakonu o privrednim društvima akcionarsko društvo može biti otvoreno i zatvoreno. Osnivačkim aktom se određuje koja vrsta akcionarskog društva se osniva. Ukoliko izričitog određenja vrste akcionarskog društvanema u osnivačkom aktu, smatra se da je osnovano otvoreno akcionarsko društvo.
Akcionarsko društvo je vrsta privrednog društva, društva kapitala, za čije se osnivanje sredstva pribavljaju izdavanjem akcija. Akcionarsko društvo osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom koje sadrži oznaku „akcionarsko društvo“ skraćenicu „a.d.“ ili „ad“. Osnovni kapital društva utvrđen je i podeljen na akcije. Osnovni kapital društva čini zbir nominalnih vrednosti svih akcija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta