Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elektronska trgovina". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Koledz za informatiku i menadzment
››Janjos‹‹ Prijedor
Seminarski rad
Predmet: Elektronsko poslovanje
Tema: Elektronska trgovina
Sadrzaj:
1.Uvod .....................................................................................3
2.Razvoj elektronske trgovine..................................................4
3.Definisanje elektronske trgovine...........................................5
4.Prednosti i nedostaci elektronske trgovine..........................6
5.Vrste elektronske trgovine.....................................................7
6.Sigurnost...............................................................................9
7.Zakljucak.............................................................................10
1. Uvod
Pojam elektronsko poslovanje je prvi put upotrebljen od strane američke
kompanije IBM da bi se označilo poslovanje uz značajnu primenu savremene,elektronske tehnologije. Do tada se ovaj izraz odnosio na poslovanje u sektoru elektronike. Pod elektronskim poslovanjem (Electronic Business) podrazumjevamo obavljanje poslovnih procesa uz primenu elektronske tehnologije. Elektronska tehnologija podrazumeva kombinovanu upotrebu informacionih tehnologija i telekomunikacija. Ova vrsta tehnologije omogućava slanje velikog broja informacija, na velike daljine u kratkom vremenskom periodu.
To omogućava preduzeću, koje u svom poslovanju koristi elektronsku
tehnologiju, da ostvari značajne uštede u troškovima poslovanja, efikasnije obavlja svoje zadatke i, samim tim, bude konkurentnije na tržištu.
2.Razvoj elektronske trgovine
Značenje izraza e-trgovina se menjalo tokom vremena. Prvobitno,
označavao je olakšavanje poslovnih transakcija elektronski, korišćenjem
tehnologije kao što je Elektronska Razmena Podataka (EDI, koji se pojavio
krajem 70-tih godina), u cilju slanja poslovnih dokumenata kao narudžbenica i
faktura elektronski. Kasnije, uključene su i aktivnosti zajednički nazvane “Mrežna trgovina”, kupovina i prodaja robe i usluga putem Mreže (World Wide Web) preko sigurnih servera (kao HTTPS, specijalni serverski protokol koji kriptuje poverljive podatke radi zaštite potrošača) putem elektronskih servisa plaćanja, kao što su kreditne kartice.
Kada je Mreža postala mnogo poznatija među širom publikom 1994,
mnogi eksperti su predviđali da će e-trgovina ubrzo postati vodeći ekonomski
sektor. Međutim, trebalo je nekoliko godina da sigurnosni protokoli (kao HTTPS)
postanu dovoljno razvijeni široko rasprostranjeni. Kao posledica, između 1998. i
2000. godine, veliki broj kompanija u SAD-u i Evropi su razvile samo osnovne
sajtove.Nakon 2005. godine, e-trgovina se veoma afirmisala u svim većim
gradovima širom Severne Amerike, Zapadne Evrope, i određenih istočno azijskih
država. Takođe, e-trgovina se i dalje sporo razvija u nekim industrijalizovanim
državama, a praktično ne postoji u zemljama trećeg sveta. Pa ipak e-trgovina
ima neograničeni potencijal kako za razvijene tako i nerazvijene zemlje, nudeći
velike koristi u veoma neregulisanom okruženju.
3.Definisanje elekrtonske trgovine
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta