Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Inkluzija slepo-gluve dece". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU
Smer za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba oštećenog vida
Predmet: Metodika razredne nastave sa decom oštećenog vida
poznavanje prirode i društva
Tema: Inkluzija slepo-gluve dece
Maja Đumić 317/06
1. Uvod
1.1.Slepo-gluvo dete
-1954,Nacionalni odbor za istraživanja o edukaciji gluvo-slepe dece u SAD-u:
Učenik je gluvo-slep ako ga kombinacija oštećenja sprečava da potpuno učestvuje u školskim programima za slepe ili za gluve.
-1976, Norveško Ministarstvo spoljnih poslova u nacionalnom istraživanju gluvo-slepih osoba
Osoba koja ima kombinovani gubitak vida i sluha, a ne koriste mu usluge postojećih službi za gluve ili slepe, je gluvoslepa osoba. Osoba je gluvo-slepa čak i kad nema potpuni gubitak vida ili sluha.
-1977, Konferencija Helen Keller
Gluvo-slepa osoba je osoba koja ima vizuelno i auditivno oštećenje koje stvara probleme sa učenjem, ponašanjem, te utiče na radne sposobnost.
-1989, Sveriges Dovasblinda Riksforbund
Gluvo-slepoća je stanje reduciranog vida i sluha koje otežava svakodnevni život, te kada uobičajeni pristupi informacijama nisu mogući.
-1994-2001 Hrvatska udruga gluvoslepih osoba „DODIR“
Gluvo-slepa osoba je ona osoba kojoj su istovremeno oštećeni i vid i sluh u tolikoj mjeri da im to pričinjava znatne poteškoće u svakodnevnom životu.
1.2 Klasifikacija
Gluvo-slepoća je zbog dvostrukog oštećenja veoma složena i specifična i nije lako svaku osobu sa ovakvim oštećenjem svrstati u neku grupu. Pre svega slepo-gluvoću delimo na urođenu i stečenu.
Postoje četiri kategorije u koje se razvrstavaju osobe sa ovim oštećenjem:
1.Kongenitalno gluvo-slepe osobe
2. Kongenitalno gluve osobe koje gupe vid kasnije u životu
3. Kongenitalno slepe osobe koje kasnije u životu gube sluh
4. Osobe koje kao odrasle postaju gluvo-slepe
Prema novijim podacima iz Nacionalnog registra gluvo-slepih osoba Hrvatske udruge gluvoslepih osoba DODIR oštećenja su klasifikovana i navedena redom po učestalosti u populaciji gluvo-slepih osoba u Hrvatskoj i to:
-potpuna gluvoća i slabovidost
-Usherov sindrom
-slabovidost i nagluvost
-potpuna slepoća i nagluvost
-potpuna gluvoća i slepoća
1.3 Inkluzija
Inkluzija učenika sa hendikepom u redovne osnovne škole i učionice je dio velikog svetskog pokreta za ljudska prava koji poziva na potpunu inkluziju svih ljudi sa hendikepom, u svim aspektima života.Pojam inkluzivnog obrazovanja se odnosi na filozofiju obrazovanja koja promoviše obrazovanje za sve učenike u osnovnim i sredjim školama.
. Inkluzija u obrazovanju uključuje sledeće procese:
1. Povećanje participacije učenika sa smetnjama u razvoju u realizaciji nastave kao i
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta