Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bilans uspeha ". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 VISOKA EKONOMSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
PEĆ-LEPOSAVIĆ
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA: RAČUNOVODSTVO
TEMA: BILANS USPEHA
0880-07
SADRŽAJ
UVOD----------------------------------------------------------------------------------3
1.BILANS USPEHA PREDUZEĆA --------------------------------------------4
2.TABELA 1.BILAS USPEHA --------------------------------------------------5
3. BILANS USPEHA I OSTALI FINASIJSKI IZVEŠTAJI-----------------7
4.TABELA2. BILAS STANJA I BILAS USPEHA----------------------------8
5.ZAKLJUČNI LIST TABELA 3. -----------------------------------------------9
ZAKLJUČAK---------------------------------------------------------------------10
OBRAZAC BILANSA USPEHA----------------------------------------------11
LITERATURA--------------------------------------------------------------------12
UVOD
Računovodstvo predstavlja skup sinhronizovanih i međusobno uskladjenih naučnih metoda putem kojih se obezbjedjuje evidentiranje određenih poslovnih događaja,analiza i kontrola tih događaja planiranje ekonomskih događaja kao i informisajnje. Definicija računovodstva se zasniva na definisanju struktura računovodstva.
Osnovni zadatak računovodstvene funkcije je da prikuplja obradjuje i distribuira računovodstvene informacije u okviru preduzeća, ali i van preduzeća u skladu sa zakonima. Ova funkcija se razlikuje od finansijske fukcije po tome sto ima različite zadatke, organizaciju, i stručne kadrove.
Računovodstvo se karakteriše i po tome sto predstavlja:

Naučnu disciplinu

Aplikativnu disciplinu

Pedagošku disciplinu
Računovodstvo kao naučna discipilina predstavlja oblast permanentnih naučnih istraživanja u
cilju iznalaženja novih naučnih otkrica u oblasti računovodstva.
Računovodstvo kao aplikativna disciplina upućuje na to da se računovodstvo primjenjuje u praksi, te da se bez njegove primene ne može ni zamisliti uspešno funkcionisanje privrede i društva jedne zemlje u celini.
Računovodstvo kao edukativna disciplina obuhvata process obrazovanja računovodstvenih stručnjaka i naučno itraživačkih radnika.
BILANS USPEHA PREDUZEĆA
Bilans uspeha predstavlja sintezu finansiskih tokova prihoda i rashoda preduzeća u toku određenog vremenskog perioda ( obično za godinu dana ). Sve aktivnosti preduzeća usmerene su na postizanje osnovnog i tajnog cilja – dobit . Dobit preduzeća predstavlja razliku između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda koje ostvari preduzeće .
Dobit = ukupni prihodi – ukupni rashodi .
Preduzeće će ostvariti dobit ukoliko su prihodi veći od rashoda . Međutim , ukoliko su ukupni rashodi veći od ukupnog prihoda , preduzeće je ostvarilo gubitke u poslovnoj godini . Činjenica je da je dobit kao ekonomska kategorija pozitivna veličina . To znači da preduzeće ne može da posluje pozitivno ako su mu prihodi manji od rashoda . U tabeli broj 3 sačinjen je bilans uspeha hipotetičkog preduzeća u koji su uneti rashodi i prihodi i utvrđen finansiski rezultat .
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta