Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Organizacija osiguravajuće kompanije". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
Uvod................................................................................................................................................1
I OSNOVNI IZVORI SREDSTAVA OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA I VRSTE OSIGURANJA..............................................................................................................................2
1. Sredstva i fondovi, finansijsko poslovanje................................................................................2
2. Vrste osiguranja.........................................................................................................................4
II OBLICI ORGANIZOVANJA ORGANIZACIJE ZA OSIGURANJE...............................................................................................................................6
1. Zakonska regulativa...................................................................................................................7
2. Osnivanje organizacije za osiguranje........................................................................................8
3. Upravljanje organizacijom za osiguranje..................................................................................9
4. Nadzor osiguravajućih organizacija.........................................................................................11
5. Prestanak organizacije za osiguranje.......................................................................................12
Zaključak........................................................................................................................................13
Literatura........................................................................................................................................14
Uvod
U radu su predstavljene osnovne karakteristike funkcionisanja osiguravajućih kompanija, pre svega kroz način na koji posluju i način na koji su organizovane. Rad se sastoji iz četiri dela. U prvom delu biće reči o osnovnim izvorima sredstava osiguravajućih kompanija i vrstama osiguranja. Drugi deo obuhvatiće analizu oblika organizovanja organizacije za osiguranje, postupak osnivanja, upravljanje organizacijom za osiguranje, nadzor osiguravajućih kompanija, zakonsku regulativu i prestanak organizacije za osiguranje.
I OSNOVNE KARAKTERISTIKE OSIGURAVAJUĆE KOMPANIJE
1. Sredstva i fondovi, finansijsko poslovanje
Osnovni zadatak tehničke organizacije osiguranja je da na osnovu statističko matematičkih zakona unapred odredi ukupan iznosa sredstava (rezerve i fondovi ), koja putem premije osiguranja treba da se unesu u fond društva za osiguranje radi pokrića šteta u toku godine i obezbeđenje neophodnih rezervi. Određivanje visine premije osiguranja vrši se tarifama za svaku vrstu osiguranja i treba da obezbedi isplatu šteta, s tim da njena visina ne treba da bude takva da dovede do stvaranja većih fondova nego što je potrebno. Visina se određuje posebnim odlukama za svaku vrstu osiguranja i predstavlja komponentu konkurentnosti osiguravača na tržištu. Zbog ovoga je određivanje visine premije jedan od najtežih zadataka u osiguranju koji obavljaju aktuari.
1.1. Sredstva i fondovi
Kao i sva pravna lica, i organizacija za osiguranje ima imovinu. Nju čine pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima, pri čemu su najznačajnija novčana sredstva, hartije od vrednosti i ostala imovinska prava. Osiguravajuća organizacija odgovara za svoje obaveze svom svojom imovinom.
Načini sticanja sredstava osiguravajućih kompanija:
1) Sredastva osnivača - U slučaju akcionarskog društva akcionari putem akcija uplaćuju sredstva u početni fond sigurnosti, a kasnije u toku poslovanja i putem novih emisija akcija.
2) Sredstva iz bruto premije osiguranja - Premija osiguranja, kao cena osiguranja, koju osiguranici plaćaju rapodeljuje se prema raspodeli koju određuje zakon na: a ) funkcionalnu premiju - (tehnička premije koja služi za plaćanje šteta i naknada iz osiguranja i doprinosa za preventivu, sredstava koja se koriste za sprovođenje mera kojima se sprečavaju i suzbijaju rizici); b) režijski dodatak – sredstva koja se koriste za pokriće troškova sprovođenja osiguranja i dobit.
3) sredstva iz dobiti organizacije - Sredstva se koriste za stvaranje fonda rezervi sigurnosti, poslovni fond, fond preventive, itd.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta