Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza okruženja". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Analiza okruzenja marketinga
Analiza okruzenja marketinga je proces prikupljanja, ocenjivanja i tumacenja informacija o marketinskom okruzenju preduzeca. Neposredno utiče na elemente sistema marketinga na 3 načina:
1. Kvantitativni uticaj – ogleda se u broju mogućih kupaca, njihovoj kupovnoj moći, broju potencijalnih izvora resursa i njihovoj dostupnosti, broj prisutnih konkurenata...
2. Kvalitativni uticaj – ispoljava se preko logističke podrške odgovarajućeg broja institucija i njihove kvalitativne osposobljenosti u pogledu ljudskih i materijalni resursa, info-kom tehnologije, informatičkih znanja...
3. Regulativna uloga – ispoljava se donošenjem odgovarajućih zakona i normi u oblasti ekonomske politike, monetarnog sistema, fiskalnog sistema, spoljnotrgovinske razmene...
Pojam i elementi marketinskog okruzenja
Marketinsko okruzenje preduzeca cine svi oni elementi izvan marketinskog sistema. Prema Kotleru, marketinsko okruzenje preduzeca cine akteri i sile izvan funkcije upravljanja marketingom koje deluju na njegovu sposobnost upravljanja marketingom da bi ono razvilo i zadrzalo uspesne transakcije sa svojim ciljnim kupcima. Sa stanovista analize okruzenja marketinga relevantna je podela okruzenja na: interno, mikromarketinsko i makromarketinsko okruzenje.
Interno okruzenje marketinga
Interno ili kompanijsko marketinsko okruzenje cine one komponente okruzenja koje se nalaze u neposrednom okruzenju marketinskog sistema, tj. Koje se nalaze u samom preduzecu:
Sektor za finansije i racunovodstvo
Sektor za istrazivanje i razvoj
Proizvodni sektor.
Mikromarketinsko okruzenje
Mikromarketinsko ili poslovno okruzenje cine one komponente ( snage, uticaji) okruzenja koje se nalaze u neposrednoj okolini preduzeca:
Dobavljaci
Posrednici na trzistu
Kupci
Konkurenti
Javnost.
Dobavljaci snabdevaju preduzece potrebnim sredstvima za proizvodnju odredjenih roba i usluga. Prioritet pri izboru dobavljaca imaju oni dobavljaci koji nude najbolji miks kombinaciju kvaliteta, pouzdanosti isporuke, uslova placanja, garancija i visine cene.
Zbivanja u dele mikromarketinskog okruzenja sastavljenog od dobavljaca mogu bitno uticati na marketinske akcije preduzeca. Rast troskova sirovina, na primer, moze primorati preduzece da povisi cene svojih proizvoda, sto ce uticati na smanjenje obima prodaje. Zbog toga, direktori marketinga moraju pomno pratiti trendove cena svojih kljucnih inputa.
Posrednici na trzistu pomatu preduzecu u promociji, prodaji i distribuciji proizvoda do krajnjih kupaca. Tu spadaju:
Posrednici u trgovini koji pomazu preduzecu da nadje kupce ili da sa njima zakljuci prodaju. To su zastupnici ( poslovni agenti, brokeri i predstavnici proizvodjaca) koji pronalaze kupce ili sklapaju ugovore ( ali pri tom ne poseduju robu) i trgovacki posrednici (trgovci na veliko, trgovci na malo i ostali prepodavci) koji kupuju robu, poseduju robu i bave se njenom preprodajom.
Preduzeca za fizicku distribuciju koja pomazu firmi u skladistenju i otpremanju proizvoda s njihovih pocetnih lokacija do krajnjeg odredista. To su preduzeca za uskladistenje (koja primaju robu pre nego sto se otpremina sledece odrediste) i transportna preduzecakoja otpremaju robu od jedne do druge lokacije.
Agencija za marketinske usluge ( agencije za istrazivanje trzista, agencije za ekonomsku propagandu) koje pomazu preduzecu u promociji i usmeravanju njegovih proizvoda na prava trzista.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta