Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Zaštita od nasilja u porodici". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Fakultet za evropske pravno političke studije Sremska Kamenica
Seminarski rad
Zaštita od nasilja u porodici
Sremska Kamenica, maj 2010
SADRŽAJ :
UVOD ............................................................... 3
1. POJAM I OBLICI NASILJA ........................ 4
2. TIPOVI NASILNIKA ..................................... 6
3. MITOVI O ZLOSTAVLJANJU …………... 7
4. MERE ZAŠTITE ............................................ 8
5. NASILJE U PORODICI - STATISTIKE ... 11
ZAKLJUČAK ................................................. 12
UVOD
Svake godine životi žena, dece i muškaraca bivaju izmenjeni ili uništeni od strane neke osobe koja vrši porodično nasilje nad njima. Emotivni, fizički ožiljci, i uništenje koji su rezultat toga su očigledni u društvenim i kriminalnim statistikama. Nasilje može biti otvoreno, besramno i direktno u lice. Međutim, nasilje može takođe biti suptilno i izokola. Ono može da eksplodira na sceni ili da se postepeno uvuče u porodične i međuljudske odnose. Iako su žene glavne žrtve nasilja, muškarci takođe mogu biti žrtve porodičnog nasilja. Jedan od prvih koraka rešavanja problema nasilja jeste njegovo prepoznavanje. Nasilje u porodici događa se u celom svetu, i usmereno je pre svega na ženske članove porodice u njihovoj ulozi ćerki, sestara, supruga ili bivših supruga, (bivših) životnih saputnica ili (bivših) ljubavnica. Počinioci su (sa izuzecima) muški članovi porodice. Ova vrsta nasilja nad ženama prelazi kulturne, tradicijske i religiozne granice. Kućno nasilje je fenomen kojem se u mnogim zemljama ne poklanja dovoljna pažnja. Često nasilje u kući i ne znači (pravno) zločin.
1. POJAM I OBLICI NASILJA
Nasilje je skup ponašanja koja teže kontroli nad drugim licima primenom sile, zastrašivanjem i manipulacijom. Najčešći oblici nasilja su fizičko, psihičko/emotivno, seksualno i materijalno/ekonomsko. Nasilje se javlja iz socijalno patoloških pojava kao što su: alkoholizam, nezaposlenost, frustracije, duševna bolest, poremećeni porodični odnosi i bračni odnosi, i najčešće je prouzrokovano od strane muškarca.
1. Fizicko nasilje, predstavlja napad na fizički integritet žrtve. Ova vrsta nasilja manifestuje se : šamarnjem, guranjem, čupanjem za kosu, davljenjem, obaranjem žrtve na tlo te udaranjem iste nogama, gađanjem raznih predmeta, nanošenje povreda bodenjem, nanošenjem opekotina, zaključavanjem i td. Znakovi fizičkog nasilja: modrice, ograbotine, opekotine različitog stepena,ožiljci, vanjska krvarenja i unutrašnji podlivi krvi, nagnječenja i lomovi kostiju, vidljivi tragovi gušenja na vratu, izbijeni zubi i dr.
2. Psihicko/emotivno nasilje, predstavlja zlostavljanje koje ima za cilj da se ostvari moć i kontrola nad žrtvom kroz razna ponižavanja, ismejavanja, zabrane komuniciranja sa drugim i dr. vrste zabrana (posete rodbini, prijateljima), izolacije, preteranu ljubomoru. Nasilnik govori žrtvi da je ružna, odvratna, da je glupa i da je zbog toga niko ne želi u svom društvu, da je loša majka i da loše odgaja decu, da je se deca stide jer je neuredna, optužuje je da se viđa sa drugim ili da zavodi drugog, govori joj o svojim ljubavnim aferama. Kod ovog oblika nasilja nisu vidljivi tragovi zlostavljanja kao kod fizičkog nasilja, ali su posledice mnogo veće jer dovode do razaranja strukture ličnosti žrtve, kod koje se u težim slučajevima javljaju suicidne ideje kao i pokušaji samoubistva. Najčešće posledice psihičko/emotivnog nasilja su povlačenje žrtve u sebe, osećaj straha, osećaj krivnje, gubitak samopouzdanja, poremećaj spavanja, poremećaj ishrane, pad u depresiju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta