Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brak". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
НОВИ САД
ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО
СЕМИНАРСКИ РАД
ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛОГИЈА
Тема: Брак
Ментор: Студент:
Проф. Др Мехмед Авдагић Илић Весна
Нови Сад, 2010. година
Брак - увод
Брак је друштвена, верска и законска заједница између две или више особа, различитог или истог пола. Брак регулише имовинско-правне и друге односе међу особама које су га склопиле. По правилу деле имовину коју стекну. Брак се може слопити у Цркви и код матичара који представљају државу. У неким земљама, пре закључења брака склапа се предбрачни уговор којим се утврђује удео сваког супружника што се имовине тиче, као и алиментација након евентуалног развода. У већини земаља у брак може да се ступи са навршених 18 година или уз писмену одлуку суда када је лице навршило 16 година и стекло телесну и душевну зрелост (такозвана диспензација).
2. О БРАКУ
Брак је друштвено призната (или не призната) био социјална веза између лица супротних полова која има релативно трајни карактер и различите облике и садржаје,зависно од одрађених животних и друштвених услова.У овом појмовном одређењу брака као елемента породичне структуре треба дакле узимати у обзир следеће:
биолошки карактер брака, односно успостављање полних веза између лица супротних полова, без обзира да ли је та веза друштвено призната или није;
усопстављање хетеросексуалних веза и односе засноване, на пример, на лезбијској љубави или на хомосексуалном односу, без обзира на то што су ти односи доста распрострањени а у неким друштвима и друштвено признати;
различите облике брака током друштвено-историјског развоја (групни брак, полигамијски,моногамијски брак);
променљивост елемената садржине брака (психичких, моралних, социјалних и др.)
релативну трајност брака, усмислу да је брак релативно трајна веза супротних полова без обзира што та веза може бити веома кратка и врло нестабилна.
Брак је признат социјални облик полне заједнице. Кроз ту своју суштину брак представља везу личних интереса, али ипак везу са важним друштвеним последицама. Та лична веза се састоји у испуњавању брачних дужности и у оснивању и одржавању заједничког огњишта. Пристанак на вођење заједничког живота је осова за склапање брачне заједнице.
Важне друштвене последице брачне заједнице односе се:
на супружнике као личности, као полове;
на супружнике као чланове друштва;
на децу као подмладак и обнову друштва.
Од склада у браку, од здравља супружника и од живота који се у њему води зависи хоће ли супружници као личности бити срећни, хоће ли као радне јединке постати способни или неспособни за рад и привређивање, хоће ли успешно развијати своје способности. Како брак остварује најбоље околности за вршење полних односа, и то најчешће плодних одоса, мора га се посматрати и с гледишта на полни живот у њему, а нарочито с гледишта на пород. Брачна заједница има велики утицај на квалитет чланова друштва стварајући децу.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta