Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Eksperiment u nastavi prirode". Rad ima 6 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Prirodno-matematički fakultet
Novi Sad
SEMINARSKI RAD
Tema: Eksperiment u nastavi prirode
Novi Sad
12.12.2005.
Međusobno povezani problemi
U programu prirodnih nauka
Svaki program prirodnih nauka planiran za postizanje ciljeva opšteg obrazovanja odnosi se na četiri međusobno povezana problema:
Ciljeve koje treba postići
Sadržinu ili teme koje treba uključiti
Iskustvo koje treba obezbediti ili metode koje treba upotrebiti
Postupak procenjivanja koji će se koristiti u određivanju obima u kome je učinjen napredak u pravcu postizanja ciljeva.
Potreba za eksperimentima
Pristup eksperimentalnim vežbama, postaje neophodan za realizaciju nastavnih sadržaja prirodnih nauka.
Ukoliko je uzrast učenika niži, eksperimenti ako su ugrađeni u dobro pripremljen i struktuiran čas, postaju nezamenljiv deo savremene nastave.Pored toga što se pomoću njih može na jednostavan način prikazati određena pojava, ne zahtevaju skupu aparaturu, podstiču razvijanje kako manuelnih sposobnosti tako i njihovu radoznalost i kreativnost.
Pitanja kojima treba da se bavi nastavnik prirodnih nauka su sledeća:
1.Šta će učenici učiniti?
2.Kojim aktivnostima će se baviti?
3.Kakve im eksperimente treba obezbediti?
U mnogim razredima naglašava se upotreba udžbenika i postupak ponavljanja, dok se upotreba eksperimenata svodi na minimum, ukoliko nije slučaj da uopšte nedostaje, učenici razgovaraju, čitaju o aparaturi umesto da rade sa njima.
Formulisanje pitanja učenika
Rad pod vođstvom nastavnika koji eventualno pomaže u preformulisanju pitanja tako da se osigura smisao, da budu usmerena na odgovarajuće naučno polje, da dovedu do verbalnog istrživanja učenika.
Izbor i eksploataciju produktivnih pitanja orijentiše i uređuje nastavnik. Prepušta se konstruktivnom pristupu koji uzima u obzir raspoloživi eksperimentalni materijal, dokumentaciju, koncentrišući se zatim na neke od teme datih u programu.
Isticanje početnih koncepcija učenika, učitelj treba tako da ih uvodi da njihove početne koncepcije ne budu skrivene da bi se podstaklo učeničko savlađivanje razmatranog problema.
Ispitivanje hipoteza i koncepcija istraživanja
Nastavnik rukovodi radom učenika po grupama(različitih nivoa, zavisno od njihovih aktivnosti, od parova do grupe ili celog odeljenja), daje instrukcije(u zavisnosti od funkcionisanja I ponašanja grupe).
Verbalno formulisanje hipoteza po grupama.
Formiranje protokola predodređenog da potvrdi ili opovrgne hipoteze.
Formiranje teksta koji precizira hipoteze i protokole(tekstovi i šeme).
Učenici verbalno i-ili pismeno formulišu svoja predviđanja ‘Šta će se po mom mišljenju desiti?’,’Iz kojih razloga?’.
Razmena mišljenja u odeljenju o hipotezama i eventualno predloženim protokolima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta