Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fleksibilnost". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


INTERNACIONALNI UNIVERZITET NOVI PAZAR
PREDMET: BORILAČKE VEŠTINE
TEMA: FLEKSIBILNOST
UVOD:
Karate se kao sportska veština intenzivno razvijao sedamdesetih godina XX veka, kroz ekspanziju takmicarskog karatea na svetskom nivou. Karate pre svega razvija: respekt, disciplinu, samopouzdanje, koncentraciju, kreativnost, motivaciju i kontrolisanu agresivnost.
Neminovno karate doživljava promene u svom pristupu i nacinu vežbanja, uslovljene novim zahtevima koje treba da ispuni. Pristup karateu kao sportskoj disciplini doprineo je sve vecem ucešcu nauke u ovoj sportskoj grani tako da je to ubrzalo njegov razvoj. Ukljucivanje nauke i sportske medicine u karate omogucava da se vreme treninga skrati, sprece eventualne povrede i efekti treninga povecaju.
Sistem treninga mora biti prilagoden fizickim i psihickim komponentama. Visoki sportski rezultati se postižu u vreme takmicenja kada su sva nastojanja sportiste usmerena ka jednom cilju; da protivnik bude pobeden. Realizacija odgovarajuceg sportskog rezultata zavisi od niza faktora a pre svega od fizicke, tehnicko-takticke i psihološke pripreme na najracionalniji nacin. Za ostvarenje ovog cilja koriste se razlicita sredstva, forme i metodi koji se odabiraju i koriste na takav nacin da se takmicar osposobi za postizanje krajnjeg cilja - pobede na odgovarajucem sportskom takmicenju.
UVODNE NAPOMENE
U pripremnom periodu sportista prisutna su tri stadijuma pripreme:
· fizicka (opšta i usmerena priprema)
· tehnicko-takticka (specificna priprema)
· psihološka priprema
Za karate sport potrebno je da takmicari budu kondiciono dobro spremni i da poseduju: brzinu, eksplozivnu snagu, okretnost, fleksibilnost i brzinsku izdržljivost.
Tehnicko-takticka priprema zavisi pre svega od pravila takmicenja, fizicke sposobnosti takmicara i njihovih protivnika.
Kod psihološke pripreme je potrebno da takmicar poseduje: koncentraciju, kontrolisanu agresivnost, motivaciju i samopouzdanje. Sve ovo se stice jednim dobrim radom na fizickoj, tehnicko-taktickoj pripremi i kroz uvodenje takmicara u sportsku formu do važnog takmicenja.
DEFINICIJA OSNOVNIH POJMOVA
U fizickim komponentama postoje sposobnosti koje se trebaju objasniti:
· Brzina - sposobnost da se odredeni pokret ili kretanje izvede za najkrace vreme pri cemu se pretpostavlja da izvršenje zadatka ne traje dugo i da ne dolazi do zamora. Brzina se manifestuje na razne audivne i vizuelne signale. Za karatistu potrebna je brzina pojedinacnog pokreta. Ono se definiše kao vreme koje protekne od pocetka do kraja lokomotornog zadatka.
· Eksplozivna snaga - ispoljavanje znatnog naprezanja u minimalno kratkom vremenu izvodenja sportske vežbe. Koriste se vežbe koje imaju dve vrste opterecenja maksimalno ili submaksimalno i malo.
· Koordinacija - sposobnost izvodenja kompleksnih motorickih zadataka. Koordinacija podrazumeva uskladivanje pokreta u odnosu na vreme, prostor i naprezanje koje je potrebno ispoljiti u novonastalim uslovima.
· Fleksibilnost - sposobnost vršenja pokreta u zglobovima sa maksimalnim amplitudama za te zglobove. Svaka sportska grana ima specificne zahteve u pogledu fleksibilnosti. Fleksibilnost je uslovljena: oblikom zglobne površine, elasticnošcu ligamenata i mišica, spoljnom temperaturom, vremenom, zamorom, stanjem predstartnog uzbudenja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta