Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo za osiguranje". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
Pravni položaj akcionarskog društva za osiguranje
Akcionarsko društvo za osiguranje je pravno lice koje obavlja delatnost osiguranja imovine i lica radi sticanja dobiti.Osnivaju ga najmanje dva pravna,odnosno fizička lica.
Akcionarsko društvo za osiguranje može obavljati poslove:
-samo jedne ili više vrsta osiguranja u okviru iste grupe osiguranja,ili
-samo reosiguranja.
Što se tiče pravnog položaja akcionarskog društva za osiguranje,bitno je naglasiti da je društvo za osiguranje pravno lice koje obavlja delatnost osiguranja imovine i lica.
Akcionarsko društvo posluje kao jedinstvena organizacija,sa izvornim pravnim subjektivitetom,koji stiče upisom u registar.Delovi akcionarskog društva su:direkcije, glavne filijale i filijale.Direkcije su delovi akcionarskog društva u okviru kojih se objedinjavaju pojedine funkcije akcionarskog društva.Glavna filijala je deo akcionarskog društva koji u pravnom prometu sa trećim licima ima ovlašćenja da u ime i za račun akcionarkog društva obavlja sve poslove iz delatnosti akcionarskog društva,izuzev poslova reosiguranja.Filijala je deo akcionarskog društva koji u pravnom prometu sa treći licima ima ovlašćenja da u ime i za račun akcionarskog društva obavlja poslove zaključenja i izvršenja ugovora o osiguranju.
Osnivanje i registracija
Postupak osnivanja društva za osiguranje je detaljno regulisan u Zakonu o osiguranju.
Privredno društvo stiče svojstvo pravnog lica unošenjem podataka o tom društvu u Registar koji se vodi na način propisan zakonom kojim se uredjuje registracija privrednih subjekata.
Registracija osnivanja privrednog društva,uključujući i društvo za osiguranje,ništavna je ako:
1.osnivački akt nije sastavljen u propisanoj formi,2.delatnosr društva nezakonita ili suprotna javnom interesu,3.osnivački akt ne sadrži podatke o poslovnom imenu društva, vrednosti i vrsti uloga svakog osnivača ili iznosa osnovnog kapitala koji je propisan zakonom ili podatke o delatnosti društva,4.minimalni iznos uloga nije uplaćen u skladu sa zakonom,5.ne postoji pravna i poslovna sposobnost svih osnivača,6.broj osnivača manji od broja utvrdjenog zakonom.
Imovina i osnovni kapital
Akcionari privrednog društva dužni sa da ulože svoje ugovorene uloge u imovinu društva u skladu za Zakonom o privrednim društvima,osnivačkim aktom,ugovorom ili drugim aktom društva.Na osnovu uloga akcionari stiču akcije u društvu.
Akcionari koji ne izvrše obaveze u vezi sa osnivanjem privrednog društva ili daju netačne podatke o ulogu, odgovaraju društvu za prouzrokovanu štetu.Na izvršenje obaveze prema privrednom društvu u vezi sa ulogom u imovinu društva se odredbe Zakona o privrednim društvima i Zakona o obligacionim odnosima.
Imovinu društva u smislu Zakona o privrednim društvima čini pravo svojine i druga prava koje društvo ima na ulozima ili je steklo poslovanjem.Osnovni kapital društva jeste razlika izmedju ukupne vrednosti imovine i ukupnih obaveza društva,donosno ukupna vrednost akcija u društvu.
Sedište i poslovno ime
Sedište društva za osiguranje jeste mesto iz koga se upravlja poslovima društva.Ono se odredjuje sa osnivačkim aktom i registruje se u skladu sa zakonm kojim se uredjuje registracija privrednih subjekata.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta