Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Otvoreni univerzitet Apeiron Travnik
Fakultet poslovne ekonomije u Travniku
akcionarsko društvo
Seminarski rad
Predmet: pravo privrednih preduzeća
Semestar: VI
Smjer: Poduzetnički MGMT
Travnik, April, 2010
Sadržaj:
Uvod .......................................................................................................................... 3
Osnivački akti d.d. ..................................................................................................... 5
2.1. Odgovornost osnivača ........................................................................................ 6
2.2. Simultano osnivanje Društva ............................................................................. 7
2.3.Sukcesivno osnivanje društva ............................................................................. 8
2.4. Kvalificirano osnivanje društva ......................................................................... 9
2.5. Osnivačka skupština dioničkog društva ............................................................. 9
2.6. Registracija dioničkog društva ......................................................................... 10
2.7. Vrste akcionarskih društava ………………………………………………… 10
2.7.1. Zatvoreno akcionarsko društvo ……………………………………….. 10
2.7.2. Otvoreno akcionarsko društvo ………………………………………… 10
Kapital dioničkog društva ....................................................................................... 11
3.1. Osnovni osnivački kapital dioničkog društva .................................................. 11
3.2. Povećanje temeljnog kapitala .......................................................................... 11
3.3. Smanjenje temeljnog kapital ............................................................................ 13
4. Organi dioničkog društva ......................................................................................... 13
4.1 Uprava ................................................................................................................ 14
4.2 Nadzorni odbor ................................................................................................... 15
Glavna skupština ................................................................................................ 17
5. Prestanak ili likvidacija dioničkog društva .............................................................. 18
5.1. Likvidatori .............................................................................................................. 19
5.2. Ovlast likvidatora za zastupanje ............................................................................. 20
5.3. Obustava postupka likvidacije i nastavljanje postupka stečaja .............................. 20
5.4. lzvješće o provođenju likvidacije i prijedlog za diobu ........................................... 20
5.5. Okončanje likvidacije ............................................................................................. 20
5.6. Nastavljanje društva ............................................................................................... 21
Zaključak ....................................................................................................................... 22
Literatura ....................................................................................................................... 23
1. Uvod
Akcionarsko društvo je privredno drustvo koje osniva jedno ili vise pravnih i/ili fizickih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene djelatnosti, pod zajedničkim imenom, čiji je osnovni kapital utvrđen i podjeljen na akcije.
Akcionarsko društvo ogovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. Akcionari ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog, a ne uplaćenog uloga u imovinu društva.
Akcionarsko društvo je društvo kapitala, za koje je bitan ulog u osnovni kapital društva, a čija pravna sudbina nije vezana za lice koje ga je unijelo. Osnovni kapital društva podijeljen je na akcije, koje se, po pravilu, mogu prenositi pravnim poslovima sa jednog lica na drugo. Akcionarsko društvo ima svojstvo pravnog lica i za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Akcionar odgovara za obaveze društva do visine unetog uloga. On ima pravo na upravljanje, srazmjerno kapitalu koji ima društvu.
„Dioničko društvo (engl. joint stock company, njem. Aktiengesellschaft – AG) je društvo koje svojim statutom određuje osnovnu glavnicu razdijeljenu na dionice, ima pravnu osobnost i svojstvo trgovačkog društva bez obzira na svrhu za koju je osnovano, a za obveze prema vjerovnicima odgovara samo imovinom društva.“
Dioničko društvo je društvo kapitala, a pojomom društva kapitala u pravnom i gospodarskom smislu obuhvaćena su u nas dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću, a u mnogim zemljama još i komanditno društvo na dionice.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta