Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Lociranje deponije za čvrst komunalni otpad na teritoriji grada Beograda". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Beogradu
Saobraćajni fakultet
Odsek za logistiku
Predmet:
LOGISTIKA OTPADNIH MATERIJALA I POVRATNIH SREDSTAVA
S E M I N A R S K I R A D
„Lociranje deponije za čvrst komunalni otpad na teritoriji grada Beograda”
Nastavnik:
Marko Divljan, LO – 050072
Beograd 2009.
Sadržaj:
1. Uvod
Kako nastaje komunalni otpad i koji je njegov sastav?
Komunalni otpad je otpad iz domaćinstava, zatim otpad iz proizvodne ili uslužne delatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz domaćinstva.
Komunalni otpad velikim delom sadrži: biorazgradivi otpad, npr. ostaci hrane i prehrambenih artikala, dvorišni otpad, otpadna ambalaža koja nastaje nakon raspakovanja proizvoda (papir, plastika, kartonske kutije, staklene i plastične boce)
(preuzeto sa www.mzopu.hr)
Upravljanje otpadom uređeno je velikim brojem propisa i to kako onih koje je donela SRJ tako i onih koje je donela Republika Srbija. U upravljanju otpadom potrebno je pridržavati se određene hijerarhije postupaka:
Sprečavanje nastanka otpada i smanjivanje količine otpada i njegovog štetnog uticaja na okolinu,
Obnavljanje ili reciklaža ili ponovna upotreba otpada čija se vrednosna svojstva mogu više od jedanput iskoristiti,
Odlaganje ili kompostiranje, insineracija otpada koji nema vrednosnih svojstava za dalju upotrebu.
Propisi koji su doneti za upravljanje otpadom parcijalno se uređuju (zavisno od vrste i svojstva otpada) i propisuju mere zaštite životne sredine od štetnog dejstva otpada i opasnog otpada.
Stanje pravne uređenosti u oblasti upravljanja otpadom ukazuje na sledeće probleme:
Nedostatak instrumenata i mehanizama za sprovođenje postojeće regulative;
Nedostatak pravnog uređivanja upravljanja svim vrstama otpada;
Nedovoljna kadrovska, organizaciona i finansijska osnova za obavljanje poslova u opštinskim organima;
Neobjedinjena naplata potraživanja JKP i nasleđen deficit poslovanja JKP;
Nepostojanje lokalne ekološke policije;
Zaostala dugovanja prema poveriocima (osiguravajuće društvo), kao i neravnopravan tretman potraživanja od korisnika usluga (naplate za komunalne usluge zastarevaju za jednu godinu, što je suprotno Zakonu o obligacionim odnosima – tri godine);
Neusklađenost sa propisima EU.
Kako bi se eliminisali neki od negativnih pojava vezanih za upravljanje komunalnim otpadom analizirana je lokacija kompleksa za tretiranje otpada koja sadrži sanitarne deponije i pogon za insineraciju komunalnog otpada za 17 beogradskih opština, a zatim određena ruta i broj vozila koji treba da sakuplja smeće na teritoriji Beograda. Metodom PROMETHEE određena je optimalna lokacija koja se nalazi u čukaričkoj opštini.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta