Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcije i vrste akcija". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka poslovna škola
Strukovnih studija
Novi Sad
Seminarski rad
AKCIJE I VRSTE AKCIJA
SADRŽAJ:
NASTANAK AKCIJA I RAZVOJ AKCIONARSTVA ..................................... 3
KARAKTERISTIKE AKCIJA ............................................................................. 4
VRIJEDNOST AKCIJA ........................................................................................ 5
VRSTE I KLASE AKCIJA .................................................................................... 6
AKCIJSKI KAPITAL ........................................................................................... 7
LITERATURA ....................................................................................................... 9
NASTANAK AKCIJA I RAZVOJ AKCIONARSTVA
Razvoj akcionarstva poceo je veoma spontano, razvojem tržišta, tako da su prve emisije „akcija“ nastale polovinom XVI vijeka. Do tada su skupe trgovačke ekspedicije bile rezervisane samo za one imućne. Oni koji nisu imali dovoljno novca, umjesto uzimanja kredita, emitovali su potvrde (preteče akcija) i tako prikupljali sredstva za sprovođenje skupih putovanja. Tako su kupci „potvrda“, preteče današnjih akcionara, postali i vlasnici robe koja treba da bude predmet trgovanja. Vlasnicima „akcija“ je ostalo da se nadaju očekujuci dobar poslovni rezultat i tako ostvaren lični dobitak.
Smatra se da je prva firma koja je na ovaj nacin finsirala svoja putovanja, firma londonskog trgovaca Sebastijana Kaboa „Muscovy Company“ davne 1553 godine. Zbog rizičnosti poduhvata, Kabo je, umjesto kreditnog zaduženja, odlucio da emituje akcije pojedinacne vrijednosti od 25 funti i na taj način sakupi 6000 funti koje su bile potrebne za realizaciju ekspedicije kojom je želio da pronađe sjeverni morski put za Kinu. Sreća za akcionare, koji su na samom početku bili osuđeni na gubitak jer ne postoji sjeverni morski put za Kinu, jeste što je Kebo nekako došao u kontakt sa Rusima i umjesto trgovackog sporazuma sa Kinom, potpisao sa ruskim carom Ivanom Groznim.
Do širenja akcionarstva dolazi u drugoj polovini XVIII veka, posredstvom industrujske revolucije, kada su posredstvom akcija prikupljena neophodna sredstva za osnivanje prvih preduzeca u industriji, što je bila inicijalna kapisla i za druge grane – saobraćaj, rudarstvo, finansije.
Danas je ovaj vid organizovanja i prikupljnja sredstava široko rasprostranjen, a akcionarska društva se dijele na dvije vrste:
zatvorena ili privatne korporacije
otvorena ili javne korporacije
Zatvorena akcionarska društva se nerijetko sastoje od manjeg broja akcionara i postoje ograničenja u prometu akcija, a akcijama se ne trguje na berzi.
Na drugoj strani se nalaze otvorena akcionarska društva gdje ne postoji ograničenje u prometu i njihovim akcijama se slobodno trguje na berzanskom i vanberzanskom tržištu
Jedan od razloga dominacije akcionarstva je i to što životni vijek organizacije nije povezan sa životnim vijekom vlasnika, što je slučaj kod nekih drugih oblika vlasničkih preduzeća. Takođe i lakši pristup finasnijskom tržištu i veće mogućnosti sakupljanja kapitala su odgovorne za njegovo održavanje i rast.
KARAKTERISTIKE AKCIJA
Akcije predstavljaju vlasničku hartiju od vrijednosti, pošto predstavljaju udio akcionara u vlasništvu akcionarskog društva.Kao što je poznato ukupan kapital preduzeća, podijeljen je na određeni broj akcija i svaki vlasnik koji ih posjeduje, vlasnik je srazmjernog dijela datog preduzeća. Nekada su se akcije i fizički štampale, međutim danas je to veoma rijedak slučaj. Najveći broj akcija sada se nalazi u elektronskom obliku, a vlasnik posjeduje jednostavnu potvrdu na kojoj se nalaze podaci o datoj akciji kao i o samom akcionaru. Proces dematerijalizacije akcija zahvatio je gotovo sva tržišta kapitala, što u mnogome smanjuje troškove emisije, ali i samog rada sa akcijama.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta