Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "CAM Sistemi". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УВОД
Пројектовање производа (CAD - Computer Aided Design) и процеса (CAM - Computer Aided Manufacturing) се примењују приликом решавања различитих истраживачко-развојних и индустријских проблема. Будући да су CAD и CAM веома често повезани или директно или преко специјално моделираних интерфејса, називају се CAD/CAM системи.
Данас постоји велики број квалитетних софтверских пакета који се користе за имплементацију CAM система. Њихова основна карактеристика је да се заснивају на јединственим базним принципима уз напомену да се поједина решења одликују и извесним специфичностима. Савремени истеми најчешће имплементирају просторно (3D) моделирање производа и процеса. На аутоматизацију ових процеса најзначајнији утицај су имали примена рачунара и научне дисциплине као што су теорија организације и теорија система, математички и информатички концепти као што су теорија релација, објектно оријентисани програмски системи и сл.
По завршетку конструкције производа приступа се његовој производњи. Рачунарску подршку у циљу интеграције различитих производних функција и активности пружају CAM системи. CAM системи су софтверски системи за рачунаром подржану производњу. Најчешћа област примене CAM система је пројектовање и симулација обрадног поступка и генерисање програма за CNC машине.
CAM системи покривају и велики број других функција и активности као што су праћење и управљање процесима, управљење производњом и помоћном опремом и сл.
Да би се обезбедио интегрисан развој производа и процеса користи се и низ других система као што су пројектовање технологије помоћу рачунара, контрола производа и процеса помоћу рачунара, контрола квалитета и сл.
Имајући у виду све већу повезаност компанија у области пројектовања, производње, набавке, продаје, финансијских токова и сл. појавила се потреба за повезивањем на глобалном нивоу што је обезбеђено путем Интернета. Интернет је обезбедио сарадничко (колаборативно) пројектовање, развој диструбуираних производних система, електронску трговину и банкарство и сл.
1.CAM системи
CAM системи су програмски системи за рачунаром подржану производњу. CAM системи чине логичан наставак CAД система. Због тога се CAM системи најчешће не срећу као независни већ као непотпуно или потпуно интегрисани подсистеми CAД/CAM система.
Стога се данас ови системи све ређе срећу као независни, већ као непотпуно или потпуно интегрисани подсистеми шире класе CAД/CAM или MДPA система. Независни системи рад базирају на примени преводилаца који омогућавају увожење засебно развијених CAД модела. Тако добијени подаци и информације представљају основу за развој CAM, односно производног модела. Непотпуно интегрисани CAM системи намењени су за рад у оквиру MДPA система, али могу функционисати и независно. Спадају у класу екстемих CAM модула МДPА или CAД система. Савремени, интегрисани МДPА системи, пак, поседују сопствене CAM модуле. Као такви поседују велику робустност и поузданост, а пружају значајне и предности у погледу ашоцијативности са осталим моделима развијеним у оквиру истог МDPА система. Међутим, и у случајевима примене независних или непотпуно интегрисаних CAM система њихови произвођачи настоје да обезбеде добре могућности повезивања са интегралним системима за развој производа и процеса. Тиме омогућавају колаборативни рад развојних тимова који користе различите програмске системе, тј. развој конструкција базирају на различитим програмским платформама.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta