Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bosanska srednjovekovna država kao temelj BH državnosti". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET KRIMINALISTIČKIH NAUKA
SARAJEVO
BOSANSKA SREDNJEVEKOVNA DRŽAVA
KAO TEMELJ BH. DRŽAVNOSTI
(seminarski rad)
Predmet: Državno i društveno uređenje Bosne i Hercegovine
Sarajevo, novembar 2008. godine
1.Sadržaj
1. Sadržaj........................................................................................................................3.
2.Uvod............................................................................................................................4.
3.Nastanak i razvoj bosanske države.............................................................................5.
4.Crkva bosanska...........................................................................................................7.
5. Feudalna rasjepkanost i propast bosanske države......................................................9.
6. Zaključak..................................................................................................................10.
7. Literatura..................................................................................................................11.
2.Uvod
Prvi istorijski izvori koji govore o Bosni potiču još iz X vijeka. Tako vizantijski car Konstantin Porfirogenit 949. godine, u svom spisu „De administrando imperio“ pominje Bosnu kao oblast u gornjem i srednjem toku rijeke Bosne. Njen razvoj kao oblasti u sastavu drugih država, zatim kao poluzavisne teritorije, može se pratiti do XII vijeka od 1180. do 1453. je period razvoja i procvata srednjovjekovne bosanske državnosti. Padom pod tursku vlast i u sastavu drugih država Bosna i Hercegovina nikad nije izgubila svoju geopolitičku i teritorijalnu cjelovitost i poseban državnopravni status. Jedini izuzetak je period koji je počeo sa šestojanuarskom diktaturom, 1929. godine i trajao do početka drugog svetskog rata 1941. godine.
3.Nastanak i razvoj Bosne
Teritorija Bosne, odnosno plemena koja su je naseljavala pominju se u izvorima prvi put u Ajnhardovoj Franačkoj hronici 822. godine. Posle ugušenja protivfranačkog ustanka hrvatski knez Ljudevit Pasavski se sklonio kod Srba, koji „drže najveći deo Dalmacije“, tj. bivše rimske provincije, koja se najvećim dijelom poklapala sa teritorijom današnje Bosne.
Bosnu prvi put u istoriji pominje Konstantin VII Porfirogenit sredinom X vijeka, kao „malu zemlju Bosnu“, deo Srbije u vreme kneza Časlava, a ne kao posebnu državnu celinu. Ova teritorija obuhvatala je tada samo dolinu istoimene rijeke i na njoj car pisar pominje i dva grada: Katera i Desnik. I pop Dukljanin, kao i vizantijski pisac Jovan Kinam (1150) navode da rijeka Drina dijeli Bosnu i Rašku, odnosno Bosnu od ostale Srbije. Narod u Bosni po Kinamu nije podčinjen arhižupanu srba, nego ima poseban način života i upravljanja.
Bosna se verovatno osamostalila posle pogibije kneza Časlava, a u sledećim vijekovima je podpadala pod vlast raznih susednih država. U X vijeku bila je pokorena od hrvatskog kralja Krešimira, a u drugoj polovini desetog vijeka Mađari preuzimaju pljačkaške pohode i prema Bosni. Bosna je možda neko vrjeme pripadala i Samuilovoj državi, a posle njegovog pada Vizantiji. Jedno vrijeme je bila i u sastavu Zete. Zetski kralj Bodin je upravljao Bosnom preko kneza Stefana.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta