Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bilansno prikazivanje imovinske situacije preduzeća". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Uvod
Imovinska situacija bilo kog preduzeća oslikava se u veličini i strukturi njenih sredstava.
Ona je povoljnija ukoliko su oba konstitutivna dela usklađena.Da bi se sagledala imovinska situacija preduzeća potrebno je formalno iskazati raspoloživu veličinu i strukturu preduzeća.Za to se koristi Bilans stanja koji predstavlja trenutno stanje preduzeća na dan njegove izrade.
Bilans Stanja
Aktiva (duguje) Pasiva (potražuje) r. br.
1.
2.
3.
4.
5. Sredstva
Osnovna sredstva
Blagajna
Žiro račun
Kupci(dužnici)
Materijal Iznos
500.000
1.000
35.000
4.000
2.000
r.br
1.
2.
3.
Izvor sredstava
Društveni kapital
Dugoročni kredit
Dobavljači(poverioci) Iznos
500.000
40.000
2.000 542.000 542.000
Levu stranu bilansa stanja obeležili smo kao AKTIVU ili DUGOVNU stranu a desnu stranu kao PASIVU ili POTRAŽNU stranu. To je izgrađeno da bi se u računovodstvu mogle sagledati i dugovna i potražna strana.U računovodstvenom jeziku duguje znači levo a potražuje znači desno.
Sve pozicije aktive iskazane su u tri osnovne grupe:stvari , novčana sredstva i prava.U prvu grupu spadaju osnovna i obrtna sredstva , u drugu blagajna i žiro račun a u treću kupci(dužnici) , tj. prava u vidu potraživanja.
Zajedničko obeležje svih pozicija aktive ogleda se u tome što sve one u krajnjoj instanci mogu se transofrmisati u gotov novac. Pozicije stvarne , odnosno materijalne , imovine mogu se pretvoriti u gotovinu prodajom ,a prava –potraživanja naplatom.
Zajednička karakteristika pozicija aktive je u tome što sve one izražavaju sopstvenost preduzeća..
Pasiva pokazuje izvore - poreklo ulaganja. Druge dve pozicije pasive predstavljaju obaveze preduzeća.
Dobavljači izražavaju već dospelu obavezu , a dugoročni kredit izražava obavezu koje će tek dospeti za duži vremenski rok . Društveni kapital izražava obavezu preduzeća prema zajednici za deo opšteg društvenog fonda kojim se preduzeće služi dok postoji. Društveni kapital predstavlja neoročenu obavezu.
SUKCESIVNI BILANSI KAO SREDSTVO ZA PERMANENTNO IZRAŽAVANJE IMOVINSKE SITUACIJE PREDUZEĆA
Poslovanje i rad svakog preduzeća uslovljeni su čitavim nizom raznovrsnih promena koje se izražavaju u novcu i koje menjanju stanje aktive odnosno pasive Bilansa stanja. Neke od ovih poslovnih promena dovode i do pojave rashoda i prihoda , te sem što tangiraju Bilans stanja , utiču i na promene u Bilansu uspeha. Rashodi odliv vrednosti iz preduzeća bez prava ili mogućnosti za povraćaj. Prihodi izražavaju priliv novca u preduzeće bez obaveze vraćanja. Sve ove promene nazivaju se poslovne promene ili bilansne promene.. One kao takve predstavljaju objekat računovodstvenog obuhvatanja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta