Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kontejnerizacijata kako sovremena transportna tehnologija (MAkedonski)". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Универзитет св.Климент Охридски
Технички факултет – Битола
Четиригодишни студии
Семинарска работа по предметот
Современи Транспортни Технологии
Tema:
Контејнеризација како современа транспортна технологија
АПСТРАКТ
Во оваа семинарска работа е опфатен процесот на контејнеризација како современа транспортна технологија која овозможува порационален, поекономичен и ефикасен транспорт на стока. Контејнеризацијата овозможува користење на стандардни превозни средства, при што во текот на превозот на стоката на самите превозни средства се овозможува брзо и сигурно прицврстување на контејнерите.
1. Поим за контејнер и контејнеризација
Контејнерите се посебни направи, преносни садови, транспортни садови, склопно – расклопни садови, подвижна транспортна опрема и останата слична конструкција, која треба да ги исполнува следните услови:
Потполно или делумно затворени, со што сочинуваат простор за сместување на стоката, со најмалку една врата.
Конструирани така да се овозможи брзо, сигурно и едноставно полнење и празнење.
Конструирани така да се забрза процесот на транспорт на стоката со едно или повеќе превозни средства, без индиректни претоварни операции.
Опремени со уреди за брзо, сигурно и едноставно ракување и ман- ипулирање, кога станува збор за претовар од едно на друго превозно средство.
Изработени од стабилен материјал и доволно цврст.
Отпорни на временски неприлики и прикладни за повеќекратна употреба.
Изработени со запремина од најмалку еден кубен метар.
Контејнерот не е ни средство за пакување, а не е ни транспортно средство, меѓутоа се смета како дел од транспортното средство, кој претставува простор стандардизиран за сите гранки на превоз. Најважни задачи на контејнерот се: да се користи како манипулациско - транспортна единица на стоката, да се користи како складишна, паковна, како и останата карика во непрекинатиот процес на транспортниот ланец од произведувачот до потрошувачот (од врата до врата).
Контејнеризацијата претставува множество на меѓусебно организациски поврзани средства за работа и технолошки постапки за автоматизирано манипулирање и транспорт на окрупнети товарни единици – контејнери од суровинската база до потрошувачот. Контејнеризацијата после пакетизацијата и палетизацијата, претставува прва современа транспортна технологија, која во последните педесетина години се афирмирала во сите земји во светот. Контејнеризацијата најуниверзално и нејрационално ги поврзува поединечните парчести стоки во окрупнети товарни единици – контејнери со стока и овозможува воспоставување непрекинат транспортен ланец од суровинската база до потрошувачот.
OPENTOP CONTAINER
2. Најважни цели на контејнеризацијата се.
Квалитативно и квантитативно максимизирање на техничките, технолошките и економските ефекти во процесот на производството и потрошувачката.
Максимизирање на ефектите од работењето на креативните и оперативни менаџери во составот на контејнеризацијата.
Обединување на парчестиот товар во сандаци, картони, бали, вреќи, гајби, и слично во поголеми стандардизирани манипулациско - транспортни единици.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta