Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "DNK (Makedonski)". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.f/o/n univerzitet
Detektivi i bezbednost
Republika Makedonija
Seminarska
Predmet: kriminalisti~ka tehnika
Tema: DNK (dezoksiribonukleinska kiselina)
Du{ko Stojanovski Panda Trajkovska
Nikola Mickovski
Skopje 2008/09god.
Sodr`ina:
Forenzika...........................................................................3
DNK analiza.....................................................................4
Genetska identifikacija............................................6
Forenzi~ka biologija..................................................10
Biolo{ko ve{ta~ewe..................................................15
Primena na DNK metodot..........................................17
Foremzi~ki alati........................................................19
Koristena literatura...............................................20.
Nekeoj od tehnikite koje se koristat vo forenzi~kata biologija se prili~no stari, ali se i ponatamu vo upotreba. Ovde spa|aat antropolo{ki ispitivawa (kade so pregledot na teloto mo`e da se ustanovi pol, rasa ili starost na edinka), analiza na zab, ali i serolo{ki ispitivawa (kako š{to e, na pr. odreduvawe krvna grupa ili prisustvo na odredeno antitelo).
DNK analiza po~nuva so ekstrakcija na DNK od ć~elijata vo primetokot na krvta, plunka ili drugi pogodni telesni te~nosti ili tkiva. Izolacijata na DNK e relativno ednostavna procedura, dodeka do komplikacija doa|a voglavno poradi lo{š kvalitet ili mali koli~ini od primeroci (Modifikovana varijanta na ekstrakcija e mo`no da se izvedi vo sekoja kujna). eden od osnovnite problemi pri zemawe primeroci e mo`nosta od kontaminacija. Vakvata situacija e posebno č~esta vo slu~aite na fizi~ki konflikti ili siluvawa.
So primenata na posebni proceduri i vnimatelna analiza mo`no e da se razdvojat primerocite na pove}e li~nosti, ali rezultatite č~esto se nedovolni za donensuvawe zaklu~ok. Za da se izvr{i identifikacija so koristewe na DNK analiza neophodno e da se izvr{i ekstrakcija na referentna DNK, naj~esto od li~ni predmeti (č~etka za zabi, br~), uskladenite primeroci (krv, semeni te~nosti), krvnite srodnici, prethodno identifikovani posmrtni ostatoci ili direktno od osumni~eniot, od primerokot na sluzoko`ata na duplite usni.
DNK tehnologija
 Jasno e deka ž`rtvata na zlo~inot, koj u{te ne e razre{en, se pra{uva kako e mo`no da se nekoj slu~ai kaj nas se re{avaat so meseci, zboruva Juri~i~ć koj smeta kako bi bilo dobro koga bi tie serii imale predupeduvawa za svojot fiktiven karakter.
ZNA^AJ I PROBLEMI
od seto iska`ano proizleguva deka zna~eweto na biolo{koto ve{ta~ewe e nesomneno. Naime, voveduvaweto na biolo{ko ve{ta~ewe na tragi so DNK otpe~atoci vo na{ata sudska praksa otvara novi mo`nosti vo ve{ta~eweto na biolo{ki tragi, pozitivno vlijae na skratuvawe na traeweto i na smaluvawe na tro{kovite na krivi~nata postapka, ima golemo zna~ewe vo rasvetluavaweto na poedini krivi~ni dela, so istovremena primena i vo doka`uvaweto na biolo{koto poteklo na deteto.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta